Sairaanhoitajaliitto uudisti asiantuntijatyötään – jäsenten asiantuntijuus esille

Sairaanhoitajaliiton tehtävänä on edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina, kehittää hoitotyötä ja tarjota ammatillista tukea. On tärkeää, että me sairaanhoitajat uskallamme olla uudistavia toimijoita sekä rohkeita ja vastuuntuntoisia päätöksentekijöitä. Sairaanhoitajaliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia oman ammatin kehittämiseen, kollegoiden tapaamiseen ja tiedonvaihtoon mm. asiantuntijaryhmien kautta.

Uudistuneen asiantuntijatyön tarkoituksena on eri alojen asiantuntemuksen saaminen osaksi liiton vaikuttamistyötä, sairaanhoitajien asiantuntemuksen näkyväksi tekeminen, hoitotyön profiilin ja ammattiylpeyden nostaminen sekä liiton toiminnan tuominen lähemmäs jäsentä.

Asiantuntijaryhmien tehtävänä on sairaanhoitajien arjen tuominen mukaan liiton vaikuttamistyöhön. Asiantuntijaryhmien toiminnalla saamme nostettua teidän sairaanhoitajien asiantuntemusta esille ja näkyväksi. Asiantuntijaryhmät tuottavat liiton toiminnan tueksi ajantasaista tietoa, kommentteja ja kannanottoja, Lisäksi ryhmän jäsenet toimivat pyydettäessä liiton edustajana yhteistyöverkostoissa, hankkeissa, tapahtumissa jne. Asiantuntijaryhmien edellytetään viestivän toiminnastaan jäsenistölle yhteistyössä liiton viestinnän kanssa sosiaalisen median, verkkosivujen, sähköisen uutiskirjeen tai Sairaanhoitajalehden välityksellä.

Asiantuntijaryhmät käynnistetään tarpeen mukaan ja niiden käynnistämisestä päättää liiton hallitus.

APN (Advance Practice Nursing)
Ryhmän tehtävänä on määritellä mitä APN tarkoittaa tämän päivän Suomessa, mitkä sairaanhoitajat Suomessa voidaan nähdä tällä hetkellä kuuluvan APN käsitteeseen kuuluviksi ja mitkä ovat heidän osaamisvaatimuksensa. Lisäksi asiantuntijaryhmä visioi asiantuntijatehtävänkuvien tulevaisuutta ja pyrkii esittämään suosituksia mm. tulevaisuuden tehtävänkuvien, koulutuksen, sääntelyn ja kompetenssivaatimusten suhteen.

Ryhmän vetäjänä toimii Jaana Kotila, etunimi.sukunimi@hus.fi

Hoitotyön tulevaisuus
Ryhmän tavoitteena on tehdä katsaus terveydenhuollon ja sairaanhoitajan työn lähitulevaisuuden muutoksiin ja sen jälkeen pohtia mitä on terveydenhuolto ja sairaanhoitajan työ vuonna 2050. Pohdinta pitää sisällään sairaanhoitajien ammatti-identiteetin, työn sisällön, koulutuksen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän.
Ryhmän vetäjänä toimii Marianne Sipilä, etunimi.sukunimi@sairaanhoitajaliitto.fi

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus
Ryhmän tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana nostaa tietoisuutta kommunikaation ja hyvän käsihygienian varmistavista menettelytavoista. Potilailla ja hoitotyöntekijöillä on keinot arvioida em. asioiden laadukasta toteutumista.
Ryhmän vetäjänä toimii Marina Kinnunen, etunimi.sukunimi@vshp.fi

Mielenterveyshoitotyö
Ryhmän tehtävänä on toimia neuvoa antavana taustaryhmänä Sairaanhoitajaliiton edustajalle Euroopan psykiatristen sairaanhoitajien (Horation) sekä Pohjoismaiden psykiatristen sairaanhoitajien (PSSN) hallitusten toiminnassa. Ryhmän kansallinen agenda tarkentuu alkusyksystä.
Ryhmän vetäjänä toimii Mari Lahti etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Gerontologinen hoitotyö

Gerontologisessa asiantuntijaryhmässä valmistellaan mm. kannanottoja vanhusten hoitotyön eri alueille ja välitetään niistä tietoa jäsenkunnalle.
Ryhmän vetäjänä toimii Riitta Karjalainen etunimi.sikunimi@turku.fi

Lue lisää asiantuntijatoiminnasta.