Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Sairaanhoitajaliitto antoi kommenttinsa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi muuan muassa osittaisesta ammatinharjoittamisesta, kielitaidon testaamisesta, eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotosta sekä hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ammatinharjoittajiin liittyvistäm kielloista ja rajoituksista. Lakiin ehdotetaan myös kirjausta täydennyskoulutusvelvollisuudesta ja jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä.

Sairaanhoitajaliitto painotti kannanotossaan ettei hyväksy sairaanhoitajien osittaista ammatinharjoittamisoikeutta, myöskään sairaanhoitajien eurooppalainen kattojärjesto (EFN) ei ole tätä hyväksynyt.

Pidimme hyvä kielitaidon varmistamista myös EU- tai ETA-valtioiden kansalalaisten osalta, sillä kielitaito on keskeinen osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaitoa ja tärkeä osa potilasturvallisuutta. Muistutimme, että työnantajien vastuuta tarkistaa kielitaito tulee seurata, sillä mahdollinen työvoimapula voi lisätä myös puutteellisen kielitaidon omaavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden osuutta terveydenhuollossa.

Kannatimme ammattikorttijärjestelmää, kunhan siihen liittyvät riskit ja resursointikysymykset huomioidaan. Potilasturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että rajoituksiin liittyvät tiedot ovat ajantasaisia. Painotimme, että järjestelmän käyttöönotossa tulee huomioida myös mahdolliset tietoturvaan liittyvät riskit. Järjestelmän käyttöönotto lisää sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston työmäärää, joten Valviran lisääntynyt työmäärä tulee huomioida resursoinnissa.

Pidämme hyvänä, että lakiin on kirjattu terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määritelmiin. On hyvä, että pykälään on kirjattu myös työnantajan velvollisuus seurata terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillista kehittymistä sekä mahdollistaa täydennyskoulutus ja myös muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittä tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.

Potilasturvallisuuden näkökulmasta pidämme täydennyskoulutusvelvollisuutta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä erittäin tärkeänä. Täydennyskoulutukselle tarvitaan kuitenkin selkeät määritelmät, joita tulee seurata. Painotimme ettei täydennyskoulutuksen kustannukset saa jäädä yksittäisen ammattihenkilön maksettavaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *