Lausunto uudesta valtion lupa- ja valvontavirastosta

Sairaanhoitajaliitto kommentoi lausuntokierroksella ollutta lakiesitystä maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotukset valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoimiseksi. Esityksellä perustettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle koottaisiin pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä. Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaisi alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja valvoisi yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastotyypiltään Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi uudenlainen valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen virasto.

Valtion lupa- ja valvontaviraston asema ja tehtävät

Mielestämme on erittäin tärkeää, että uudessa virastossa resurssit jaetaan tarkoituksenmukaisesti, muun muassa huomioiden sen, että Sosiaali- ja terveysala tulee olemaan viraston suurin toimiala.  Uusi virasto on valtioneuvoston alainen ja sille on suunniteltu siirrettävän eri ministeriöiden alaisia tehtäviä.  Sisältö- ja resurssiohjaus vaatii onnistuakseen tiivistä yhteistyötä ministeriöiden eri hallinnonalojen välillä.  Toiminnan onnistumiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi eri hallinnonalojen välille on luotava selkeät rakenteet ja työnjako.

Mielestämme uuden viraston perustaminen ei saa heikentää sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuutta ja osaamista. Tällä hetkellä julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden lupa- ja valvontatehtävät ovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.  Potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä sote-alan ammattihenkilöiden oikeusturvan ja luottamuksen turvaamiseksi on tärkeää, että lupa- ja valvontatehtäviä hoitavilla henkilöillä on laaja-alaista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntemusta.  Sosiaali- ja terveysministeriön rooli on tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa ja valvonnassa. Näin ollen, uuden viraston STM:n kiinteä yhteys on varmistettava.

Pidämme tärkeänä, että valvonnan totetuttamisessa sosiaali- ja terveysministeriön rooli säilyy jatkossakin vahvana.  Sote-uudistuksen myötä alalla tapahtuu laaja- alaisia muutoksia, kuten uusien palveluntuottajien määrä kasvaa, joiden omavalvonta vaatii tukemista ja ohjausta.  Pidämme hyvänä, että esityksessä painotetaan, potilas- ja asiakasturvallisuutta parantavaa, riskiperusteista ja ennakoivaa toimintaa. On kuitenkin huomioitava, ettei organisaatioiden valvonta saa jäädä ainoastaan omavalvonnan tai riskiperusteisen ja ennakoivan toiminnan varaan. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia myös asiakkaiden ja heidän omaistensa kautta tulevista valvontatehtävistä ja niiden seurauksien hoitamisesta. On tärkeää, että valvovilla viranomaisilla on resursseja ja toimintaedellytyksiä myös muuhun organisaatiovalvontaan.

Valtion lupa- ja valvontaviraston organisaatio

Virastoon perustetaan toimialat ja toimintayksiköt. Pidämme tärkeänä, että lupa- ja valvontavirastoon perustetaan oma toimiala sosiaali- ja terveysalalle, jonka kautta erityislainsäädännöstä tulevat vaatimukset voidaan turvata.  Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valvonnan tavoitteena on ihmisen perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen.  Sote- lainsäädäntö on laaja-alainen mm. palveluntuottajan, omavalvonnan ja ammattihenkilöiden osalta ja näin ollen vaatii erityisosaamista lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalalta.

Esityksen mukaan toimialojen on mahdollista perustaa alueellisia yksiköitä, mikäli toiminta edellyttää alueellista läsnäoloa tai alueen tuntemusta.  Resurssien käytön kannalta pidämme tärkeänä, että yksiköiden tarve alueilla ja niiden määrä arvioidaan huolellisesti.

Sosiaali- ja terveysalan tehtävistä vastaavaa toimialaa koskevat erityissäännökset

Pidämme tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta sekä raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta pysyvät ja asiantuntemus säilyy siten ennallaan.

Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevat yleisperustelut ja muut huomiot

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat lupa- ja valvontatehtävät ovat kuuluneet Valviran tehtäviin.  Emme kannata Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston nykyisten terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta sekä biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröinti tehtävien siirtoa Fimealle. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet eivät suurimmalta osalta liity lainkaan lääkkeisiin. Lääkinnällisten laitteiden käytön ohjaaminen ja valvonta vaativat erityistä ammattiosaamista ja se on tärkeä osa ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden muuta valvontaa.    Juuri voimaan tulleilla lääkinnällisiä laitteita koskevilla EU-asetuksilla on pyritty yhtenäistämään eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden valvonta ja varmistamaan näin potilasturvallisuus.

Helsingissä 19.06.2017, Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Nina Hahtela
Puheenjohtaja

Teija Korhonen
Kehittämispäällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *