Kannanotto: Ikäihmisten hoito vaatii resursointia ja erityisosaamista

Sairaanhoitajaliitto edellyttää, että ikäihmisten hoidossa hoitajamitoitus perustuu aina ikäihmisten palvelutarpeeseen ja hoitohenkilöstön osaamiseen. On häpeällistä, että Suomessa käytetään Pohjoismaista vähiten rahaa ikäihmisten hoitopalveluihin. Tällä hetkellä käytössä oleva 0,5 mitoitus ei huomioi riittävästi muuttuvia tilanteita. Mitoitukseen tarvitaan joustavuutta, sillä samakin ikäihminen tarvitsee erilaista hoitoa/hoivaa eri aikoina. Mikäli hoitajamitoitus kirjataan lakiin, tulee toteutuneen hoitajamitoituksen olla vähintään 0,6.

Sairaanhoitajaliitto vaatii, että ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon/hoivaan ja kotihoitoon lisätään sairaanhoitajien määrää. Ikäihmisten hoidossa tarvitaan korkeasti koulutettuja osaajia ja erityisosaamista ikäihmisten hoitamisesta. On tärkeää, että hoitohenkilöstö osaa arvioida hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, antaa palveluohjausta yksilöllisen toimintakyvyn tukemisessa ja arjessa pärjäämisessä. Sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisellä vältetään turhia päivystyskäyntejä sekä sairaalahoitopäiviä. Kotihoidossa toimitaan muuttuvissa olosuhteissa, jolloin hoitohenkilöstöltä vaaditaan itsenäistä päätöksentekokykyä. Elämänsä loppuvaiheessa olevia hoidetaan entistä enemmän kotihoidossa, minkä vuoksi myös kotisairaanhoidossa ­tulee olla valmius ja osaamista saattohoitoon.

Perushoivan takaamiseksi riittävä henkilöstömitoitus on vähimmäisvaatimus, mutta se ei vielä takaa hoidon ja hoivan laatua. Sairaanhoitoa ja perushoivaa tarvitsevat ikäihmiset ovat usein monisairaita, jolloin heidän tarpeisiinsa vastaaminen edellyttää erikoisosaamista, kokonaisvaltaista hoitoa ja moniammatillista yhteistyötä. Pitkäaikaishoidossa olevista ikäihmisistä kolme neljästä sairastaa muistisairautta. Muistisairaiden hoidossa kokonaisvaltainen hoito ja hoidon jatkuvuus ovat hoidon laadun edellytyksiä.

Tuoreen Sairaanhoitajaliiton työolobarometrin 2018 mukaan erityisesti kotihoidon ja kotipalvelujen parissa työskentelevät kertovat, että töitä ei jaeta osaamisen perusteella. Ikäihmisten palveluissa hoitohenkilöstö osallistuu usein mm. siivoamiseen ja ruoanlaittoon. Huolestuttavaa on, jääkö hoitohenkilöstölle aikaa vastata ikäihmisten yksilöllisiin sairaanhoidollisiin tarpeisiin kodinhoidollisilta tehtäviltä. Selkeällä työnjaolla ja oikealla hoitajamitoituksella turvataan ikäihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu. Hoitajamitoituksen tulee sisältää vain koulutetun hoitohenkilöstön välittömään hoitotyöhön käytetty aika. Mitoitukseen ei tule laskea avustavan henkilöstön eikä esimiesten hallinnollista työtä.

On tärkeää, että ikäihmisillä ja heidän läheisillään on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan hoidosta ja kohtelusta. Myös hoitohenkilöstöllä on oikeus ja eettinen velvollisuus puuttua havaittuihin epäkohtiin asioiden korjaamiseksi.

Sairaanhoitajaliitto vaatii niin palveluiden tuottajilta kuin tilaajiltakin yhteiskunnallista vastuuta hoitoa/hoivaa tarvitsevien ikäihmisten ihmisarvoisen elämä turvaamiseksi. Ikäihmisten laadukkaan hoidon standardit, ja laatumittarit tulee määritellä ja niiden tulee velvoittaa hoitoyksiköitä ja niiden resursointia.

Kannanotto on valmisteltu yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän kanssa.

Helsingissä 1.2.2019

2 kommenttia artikkeliin ”Kannanotto: Ikäihmisten hoito vaatii resursointia ja erityisosaamista

 1. Pelkkä mitoitus ei riitä, sekin voi olla tarpeen mutta tärkeintä on, että toimijoilla on eettinen suhde hoitoon ja hoidettaviin ja epäilen, että kansainväliset ns. paratiisiyhtiöt eivät sitä yleisesti ottaen ole. Pitäisi saada toimijoiksi kotimaisia pienehköjä yrityksiä tai muita toimijoita, joiden toiminta kestää päivänvalon. Näitä ongelmia ei nähdäkseni ollut silloin kun kunnat vastasivat näistä toiminnoista. Nyt on lähdetty soitellen sotaan muka kustannussyistä – tuskin säästöä aikaansaadaan, ei ainakaan kokonaisuudessaan kun huomioidaan, että ämä toimijat eivät maksa verojaankaan suomeen. On ikävänähdä, että näiden ”parasiittien” omistajina on myös ainakin yksi eläkeyhtiö.

 2. Uutinen 6.3.2019 Esperi Care aloittaa hoiva-avustajakoulutuksen…

  Termi ”hoivatyö” näyttää häivyttävän ihmistä hoitavan työn vaativuuden. Hoiva tuo mieleen lapsen hoivaamisen ja yleisen inhimillisen toisesta huolehtimisen ja suojan tarjoamisen. Hoiva ja hoivaaminen todellakin ovat elämän perusasioita, välttämättömiä ihmiskunnan elossa pysymiselle. Kuitenkin elämässä ollaan joskus tilanteissa, joissa hoivaaminen, hyvän ihmisen lämmin sydän ja auttamisen halu ei enää pelkästään riitä. Tarvitaan ammatillisesti työtä tekeviä hoitavia ihmisiä.

  Ilmestyikö käsite ’hoivatyö” korvaamaan käsittettä ”hoitotyö” silloin, kun haluttiin suitsia alan työntekijöiden palkkavaatimuksia ja alentaa koulutukselle asetettavia vaatimuksia?

  Vuosikymmenien aikana käsitteellä ”hoitotyö” on pyritty kuvaamaan sitä ammatillista toimintaa, jota vahvan ammatillisen koulutuksen saaneet hoitajat toteuttavat.

  Ajankohtaisessa vanhusten hoitoa koskevassa keskustelussa kyse on kuitenkin useimmiten tilanteista, joissa hoivaamisen lisäksi ihmisen auttaminen edellyttää hänen hoitamistaan tavalla, joka peruustuu vahvaan ammatilliseen tieto-taitoon ja osaamiseen. Hoitajan pitää pystyä itsenäisesti ja monipuolisesti arvioimaan vanhuksen vointia, tekemään hoitotoimenpiteitä ja ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa, ja näissä tilanteissa työntekijä useimmiten työskentelee yksin. Työn lähtökohtana ovat vahvat eettiset periaatteet..

  Julkisessa keskustelussa on toistuvasti esillä ajatus, että vanhusten hoidossa ”tarvitaan lisää käsipareja”. Lähtökohtana vaikuttaa olevan käsitys, että kuka tahansa käsiparin omistaja voi hoivata ja myös hoitaa vaativan avun tarpeessa olevaa ihmistä. Jokainen, joka tekee työkseen ammatillista hoitotyötä tai on ollut mukana läheisensä hoitotilanteissa, ymmärtää, että ilman sydämen myötätuntoa ja aivojen käsittelemää tietoa käsiparit eivät voi toimia oikein.

  Miksi esimerkiksi It-alan työvoimapulaan ei ehdoteta käsiparien hankkimista työttömien suuresta joukosta? Olisiko työvoimaongelma pikakoulutuksella sielläkin helposti ratkaistavissa… tai kun rakennustyömailta puuttuu rakennusmestareita…??

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *