Suomalaista lääkehoitoa tulee kehittää potilas- ja käyttäjälähtöisemmäksi

Sairaanhoitajaliitto antoi lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesmuistiosta: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Muistiossa esitetään lääkehoidon ja lääkkeiden jakelun tilan muutostarpeita rahoitusvastuuseen, lääkehoidon ohjaukseen ja sen tarvitseman tietopohjan ja työvälineiden edellytyksiin sekä kustannusvaikuttavan lääkehoidon edistämiseen. Sairaanhoitajaliitto kannattaa potilas- ja käyttäjälähtöisen näkökulman entistä näkyvämpää mukaanottoa lääkehoidon ja lääkkeiden jakelun kehittämisessä. Kehittämistarpeita on runsaasti myös terveydenhuollon ammattilaisten tehtävissä lääkehuollossa. Toimijoiden päällekkäisyys, kirjaamisongelmat, tietoteknisesti jäykät ja toistensa kanssa sopimattomat järjestelmät, kehittymättömät säilytys- ja jakojärjestelmät vievät suhteettoman paljon terveydenhuollon resursseja, jotka voitaisiin hyödyntää potilasta ja asiakasta palvelevaan työhön.

Rahoitusvastuun linjauksiin liittyen Sairaanhoitajaliitto haluaa muistuttaa, että kansalainen ei voi valita, mihin sairauteen hän sairastuu ja mitä lääkkeitä hän sairauteensa tarvitsee. Eettisesti tämä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan lääkekustannusten suhteen. Sairaanhoitajaliitto näkee potilaan kannalta parempana valtion rahoitusosuuden korottamisen, jolloin myös kansallinen ohjausvastuu lisääntyisi.  Nyt alueilla tehdään runsaasti päällekkäistä työtä ja erilaisia alueellisia päätöksiä. Tasa-arvon kannalta ei ole myöskään oikein, että kansalaisen lääkehoito määräytyy hänen asuinpaikkansa mukaan.

Kansallinen lääketietopankki ja kansallisesti yhtenäiset potilastietojärjestelmät lääketietokantoineen ovat tavoiteltava asia. Tällä hetkellä lääkehoidon tiedonhallinta on pirstaloitunutta. Tieto eri terveydenhuollon yksiköissä toteutetusta lääkehoidosta ei liiku aina yksiköiden välillä. Tämä vaarantaa potilasturvallisuutta ja vie terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa. Ammattilaisten aikaa kuluu myös keskeneräisten digitaalisten työkalujen kehittämiseen, mikä on viime kädessä potilaan hoidosta pois. Tarve digitalisaation mahdollistamille hyödyille on terveydenhuollossa suuri, mutta digitaaliset apuvälineet eivät kuitenkaan saa olla terveydenhuollon ammattilaisten työtä hallitseva vaan työtä helpottava tekijä. Sairaanhoitajien työajasta menee iso osa lääkelistojen ja lääkemääräyksien kirjaamiseen ja tarkistamiseen, mikä tuli esiin myös vuoden 2018 Sairaanhoitajaliiton teettämässä jaksamiskyselyssä. Välikäsien ja päällekkäisten kirjausten kautta kulkevat lääkemääräykset ovat riski lääkevirheille.

Lääkkeiden saatavuus on turvattava kaikissa tilanteissa. Varmuusvarastoinnin toimiessa, asiakkaan pitäisi saada myös jakeluhäiriötilanteissa lääkkeensä. Kansallinen ja alueellinen lääkkeiden liikkuvuus apteekkien ja lääkekeskusten välillä parantaa lääkkeiden saatavuutta ja vanhenevien lääkkeiden hyötykäyttöä ja on siten kustannustehokkuuden kannalta olennaista. myös lääkkeiden apteekkikohtaiset saatavuusongelmat voivat aiheuttaa asiakkaille ongelmia etenkin haja-asutusalueilla.

Lääkkeen käyttäjän kannalta rahoitusjärjestelmän monimutkaisuus voi jopa hidastaa palvelun saamista ja heikentää lopullista tavoitetta: vaikuttavaa lääkehoitoa. Kansalaisen kannalta lääkemenojen ennakoimattomuus on lääkehoidon turvallisuutta heikentävä tekijä. Myös lääkkeiden vuosittainen maksukatto ja omavastuuosuudet pitäisi saada laskettua muiden Pohjoismaiden tasolle.

Kustannusvaikuttavuutta voidaan lisätä terveydenhuollossa myös lääkealan osaamisen lisäämisellä. Lääkealan ammattilaisilla tulisi olla lakisääteinen hoitovastuu lääkekeskusten ja erilaisten hoitoyksiköiden lääkehuollosta. Monissa hoitoyksiköissä sairaanhoitajat vastaavat potilashoidon ohella lääkevarastoinnista ja lääketilauksista sekä lääkeohjeistuksista mahdollisesti yhdessä lääkärin kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan sairaanhoitajien pääosaamisaluetta. Sairaaloissa, terveyskeskuksissa, hoito- ja hoivalaitoksissa tulisi olla lakisääteisenä osastofarmasia joko omana tai lähiapteekkien tarjoamana palveluna.

Lue koko lausunto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *