ARKISTO

näyttöön perustuva hoitotyö

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä asiakkaan/potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Parhaalla ajantasaisella tiedolla tarkoitetaan luotettavaa tutkimustietoa tai sen puuttuessa, muuta luotettavaksi arvioitua tietoa (esim. asiantuntijoiden konsensus asiasta). Näyttöön perustuvassa päätöksenteossa hyödynnetään myös työntekijän kokemustietoa, tietoa toimintaympäristöstä ja resursseista sekä potilaalta ja asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään saatua tietoa hänen elämäntilanteestaan ja resursseistaan.

Tutkimusnäyttöä hyödynnettäessä huomioidaan näytön vahvuus, joka vaihtelee käytetyn tutkimusasetelman ja tutkimuksen laadun mukaan. Vahvinta näyttöä edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset.

Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen on kirjattu keskeisimpiin kansallisiin terveyspoliittisiin asiakirjoihin:

  • Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 §) velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin.
  • Näyttöön perustuvan toiminnan ja yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen on kirjattu meneillään olevaan hallitusohjelmaan 2011–2015.
  • Valtakunnallisen terveydenhuollon neuvottelukunnan (ETENE) laatimat terveydenhuollon yhteiset eettiset periaatteet korostavat potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kaikkien terveydenhuollon tasojen vastuuta sen toteuttamisessa.  Tämän lisäksi eettisissä ohjeissa korostetaan oikeudenmukaisuutta ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista.

Lähde: STM. 2009. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009–2011. Julkaisuja 18.

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus

Hoitotyön Tutkimussäätiöllä on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia tutkimusnäytön välittäjänä  hoitotyössä toimiville. Säätiö kokoaa, arvioi ja tiivistää tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon. Säätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.

Toiminnassa huomioidaan terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Toiminnassa painottuvat tutkimustiedon tuottaminen ja tiivistäminen sekä tutkimustiedon käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen.

Lisätietoja: www.hotus.fi

Hoitotyön suositukset

Hoitotyön suositukset ovat hoitotyön asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin, niiden käyttökelpoisuuteen ja vaikuttavuuteen. Ne ovat konkreettinen osoitus näyttöön perustuvasta hoitotyöstä. Laadintatyön tavoitteena on inhimillinen, oikein ajoitettu, oikea ja vaikuttava hoito potilaalle.

Valmiit ja valmisteilla olevat hoitotyön suositukset

Uutiset aiheesta, katso kaikki...

Keskustelutilaisuus: Mikä lisää tai mikä murentaa sairaanhoitajan työn mielekkyyttä?

Sairaanhoitajaliitto kysyi syyskuussa 2018 jäsenistöltään mitkä asiat lisäävät tai murentavat sairaanhoitajien työn mielekkyyttä. – Tämän kyselyn tulokset vahvistavat sen viestin,[…] Lisää…

Työ ja osaaminen -alueella aiheesta, katso kaikki...

Yhteisö -alueella aiheesta, katso kaikki...

Kehittämispäällikkö Nina Hahtela esittelee sairaanhoitajien työolobarometrin tuloksia

Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Nina Hahtelan esittelee sairaanhoitajien työolobarometrin tuloksia. Tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa ja myös johtaminen[…] Lisää…