ARKISTO

sairaanhoitaja ja hoitotulokset

Hoitotyö on terveydenhuollon keskeinen voimavara, jonka merkitys voidaan todentaa potilaiden hoitotuloksina. Kiistaton tutkimusnäyttö osoittaa sairaanhoitajien työn vaikuttavan merkittävästi hoitotuloksiin. Sairaanhoitajien tekemää työtä voidaan arvioida hoitotyön tuottamilla potilastuloksilla, jolloin arvioidaan miten sairaanhoitajien tekemä hoitotyö ja hoitotyön auttamiskeinot vaikuttavat potilaan terveydentilaan, toiminnantasoon, elämänlaatuun ja sairauteen.

Sairaanhoitajien tuottama lisäarvo näkyy esimerkiksi siinä, että he tutkitusti lievitettävät ja vähentävät potilaiden oireita, saavat potilaat hoitomyönteisemmiksi ja sitoutumaan paremmin hoitoon. Erityisesti elintapa- ja elintasosairauksien hoidossa ja terveydenedistämistyössä sairaanhoitajien asiantuntijuus ja potilasohjaus on tärkeää. Sairaanhoitajien työ näkyy myös potilaiden ja omaisten tietotason nousemisena, potilaan itsetunnon, ja toimintakyvyn kohoamisena sekä lyhentyneinä hoitoaikoina (Kleinpell 2013). Sairaanhoitajien vastaanotoilla käyvät potilaat arvostivat hoidon jatkuvuutta ja hoidon räätälöimistä tarpeiden mukaan. Potilaat saivat sairaanhoitajilta hoitotyölle ominaista kokonaisvaltaista ja empaattista hoitoa. Lisäksi sairaanhoitajat toimivat potilaan puolestapuhujina.

Sairaanhoitajien tuottamat kliiniset potilastulokset ovat kansainvälisten tutkimusten mukaan hyviä vetovoimaisissa eli nk. magneettisairaaloissa, joissa hoitotyöllä on tunnustettu ja itsenäinen asema (JBI-suositus 2011). Suomessa näitä magneettisairaala-linjauksia on otettu käyttöön Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on hakeutumassa prosessiin, jolla he hakevat magneettisairaalastatusta. Hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi on tarpeen tukea tätä kehityssuuntaa koko maassa.

Hoitotyön ja terveydenhuollon johtajat sekä poliittiset päättäjät tarvitsevat systemaattista ja strukturoitua tietoa ja tutkimusta hoitotyön vaikuttavuudesta. Tiedon on oltava ajantasaista ja helposti saatavaa. Pelkkä tietojen kerääminen ei riitä. Lopullinen läpimurto tulostutkimuksen osalta saadaan vasta kun tietoja hyödynnetään potilashoidossa ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa niin paikallisesti kuin kansallisestikin.

Kaikki Jäsenyys -alueella aiheesta:

Sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa

Sairaanhoitajaliitto käynnisti 90-juhlavuotensa julkistamalla sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset. Kolmatta kertaa toteutettu tutkimus paljastaa, että työhyvinvoinnin kehittämishankkeet eivät vielä näy hoitotyön arjessa.[…] Lisää…