ARKISTO

sairaanhoitajan laajennetut työnkuvat

Eri arvioiden mukaan 15-20 prosenttia lääkärille menevistä potilaista voitaisiin ohjata sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajat voivat ottaa enemmän vastuuta potilaiden pitkäaikaisseurannasta, jolloin voidaan edistää lääkäreiden työpanoksen tarkoituksenmukaista käyttöä. Potilaiden pääsy hoitoon helpottuu, ja terveyskeskusten resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. Sekä lääkärit että sairaanhoitajat voivat kehittää omaa ammattiosaamistaan potilaiden hyväksi.

Kansainvälisesti asiakasvastaava-toiminnalla on vaikutettu monisairaiden asiakkaiden sairauksien hoitotasapainoon, vähennetty sairaalajaksoja ja/tai päivystyskäyntejä ja siten myös kuluja (Dorr ym. 2006, Gary ym. 2009). Suomessa (Oulunkaari, Potku- ja Rampe-hanke) asiakasvastaava-toiminnan kaltaisella toiminnalla on saatu hillittyä terveyskeskuslääkärillä käyntejä. Lisäksi päällekkäiset käynnit terveyskeskuksessa sekä terveyskeskuksen ja yliopistosairaalan välillä ovat vähentyneet. Potilaan hoidon painopistettä on saatu siirtymään perusterveydenhuoltoon (Oulunkaari, Rampe, Potku).

Suomessa ensimmäiset rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneet sairaanhoitajat saivat Valviralta lääkkeenmääräämisluvan kesällä 2012. Reseptejä kirjoittavat sairaanhoitajat ovat mahdollistaneet uudistuksia terveysasemien, hyvinvointiasemien ja virka-ajan ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystyksen toimintaan. Heidän työskentelyllään on selviä vaikutuksia niin kustannussäästöihin kuin lääkärityöajan hukkakäytön vähentämiseen. Lääkkeenmääräämishoitajiin ovat tyytyväisiä hoitajat itse, mutta myös lääkärit ja asiakkaat. Kansainvälisten tutkimusten mukaan hoito on laadukasta ja turvallista.

Rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen kalleuden vuoksi koulutukseen hakeutuminen on sairaanhoitajille haastavaa. Yhteiskunnallisesti sairaanhoitajien rajattu reseptinkirjoituskoulutus tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. Uudistuksen toimeenpanon yhteydessä tehtävänkuvien päivittämisessä on huomioitava vastuu-, koulutus- ja palkkauskysymykset.

Valtakunnallisessa tutkimuksessa Eksoten terveysasemille tehtiin kuvitteellisen laskelma, jossa 14 lääkäriä ja 12 sairaanhoitajaa korvattiin lääkkeenmääräämishoitajilla. Laskelman mukaan säästöt henkilöstökuluissa olisivat vuositasolla 439.000 euroa. Alkutilanteessa lääkäreitä oli 44 ja sairaanhoitajia 71. (Vesterinen 2014).

Kaikki uutiset aiheesta:

Sairaanhoitajaliitto kannattaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista, koska se sujuvoittaa potilaan avun saamista ja vähentää päällekkäistä työtä

Sairaanhoitajaliitto kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b§:n muuttamisesta. Toteutuessaan lakimuutos mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönoton[…] Lisää…

Sairaanhoitajaliitto kannattaa rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen sisällyttämistä valtion koulutuskulukorvausten piiriin

Sairaanhoitajaliitto kannattaa säännösehdotusluonnosta, jossa valtion vuoden 2019 talousarvioon ehdotetaan lisättävän sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen johtavan koulutuksen kustannusten maksamiseen 0,5 miljoonaa euroa.[…] Lisää…

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustavat argumentit kansallisessa keskustelussa ovat tuulesta temmattuja

Sairaanhoitajaliitto pitää vastuuttomana ja epäeettisenä sitä, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustavat tahot tuovat keskusteluun argumentteja, joiden taustalla ei ole minkäänlaista tutkittua[…] Lisää…

Sairaanhoitajaliitto kannattaa sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä säädettyä sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta. Rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotto olisi jatkossa[…] Lisää…

Kysely: Kolme neljästä sairaanhoitajasta tekee lääkärin töitä

Noin puolet potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista suorittaa vähintään viikoittain lääkärin töiksi katsottuja tehtäviä. Eniten sairaanhoitajia kuormittavat työmäärä ja henkilöstön riittämättömyys, mutta[…] Lisää…