Etiska riktlinjer för sjukskötare

Syftet med de etiska riktlinjerna är att ge sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor stöd i deras etiska beslut i det dagliga arbetet. Riktlinjerna uttrycker för sjukskötarna och övrig hälsovårdspersonal samt allmänheten sjukskötarnas primära uppgift i samhället och principerna för deras arbete.

I försättningen används termen sjukskötare för sådana som avlagt sjukskötar-, hälsovårdar- eller barnmorskeexamen.

I Sjukskötarens uppgift

Sjukskötarens uppgift är att främja och upprätthålla befolkningens hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande.

Sjukskötaren hjälper människor i alla åldrar i olika livssituationer. Sjukskötaren betjänar individer, familjer och samfund. I vården av människor strävar sjukskötaren efter att stöda och öka deras egna kraftresurser samt att förbättra deras livskvalitet.

II Sjukskötaren och patienten

Sjukskötaren är för sin verksamhet i första hand ansvarig för de patienter som är i behov av hennes vård. Hon skyddar människoliv och befrämjar patientens individuella välbefinnande. Sjukskötaren bemöter patienten som en värdig människa och skapar en vårdkultur som beaktar individens värderingar, övertygelser och vanor.

Sjukskötaren respekterar patientens självbestämmanderätt och bereder patienten möjlighet att delta i beslut som gäller hans egen vård. Sjukskötaren hemlighåller konfidentiella uppgifter hon fått av patienten och överväger när hon skall diskutera dem med andra sam deltar i vården.

Sjukskötaren bemöter en annan människa som en medmänniska. Hon lyssnar på patienten och lever sig in i hans situation. Vårdförhallandet mellan sjukskötaren och patienten bygger på öppen interaktion och ömsesidigt förtroende.

Sjukskötaren iakttar rättvisa i sitt arbete. Hon vårdar varje patient lika väl och i enlighet med varje individs vårdbehov, oberoende av patientens hälsoproblem,  kultur, religion, modersmål, ålder, kön, ras, hudfärg, politiska åsikt eller ställning i samhället.

III Sjukskötarens arbete och yrkeskunskap

Sjukskötaren ansvarar personligen för det vårdarbete hon utför. Hon bedömer sin egen och andras kompetens när hon åtar sig uppgifter och fördelar sådana till andra. En sjukskötare som utövar sitt yrke har skyldighet att kontinuerligt utveckla sin yrkeskunskap.

De sjukskötare som arbetar i samma vårdenhet ansvarar tillsammans för att vårdarbetets kvalitet är så god sam möjligt och att den fortgående förbättras.

IV Sjukskötaren och kollegerna

Sjukskötarna stöder varandra i beslut som gäller vården av patienten, för att orka med arbetet och i den professionella utvecklingen.

Sjukskötarna respekterar sin egen och andra yrkesgruppers representanters sakkunskap. De strävar efter ett gott samarbete med andra som deltar i patientens vård.

Sjukskötarna övervakar att ingen av den egna yrkeskårens medlemmar eller andra som deltar i patientens vård handlar oetiskt mot patienten.

V Sjukskötaren och samhället

Sjukskötarna deltar i diskussioner och beslut som gäller människans hälsa, livskvalitet och välbefinnande på såväl nationell som internationell nivå.

Sjukskötaren samarbetar med patientens anhöriga och andra närstående och uppmuntrar dem att delta i vården av patienten. Hon ger allmänheten information om hälsan och ökar människornas förmåga att sköta sig själv. Sjukskötaren samarbetar medfrivillig-, handikapp- och patientorganisationer.

Sjukskötarnas internationella arbete är ömsesidig förmedling av professionella kunskaper och färdigheter samt deltagande i internationella organisationers verksamhet. Sjukskötarna bär ansvar för den globala utvecklingen av människosläktets hälsomässiga och sociala levnadsförhållanden samt för befrämjandet av jämlikhet, tolerans och solidaritet.

VI Sjukskötaren och yrkeskåren

Sjukskötarkåren ser till att yrkeskårens medlemmar sköter sin samhälleliga uppgift med värdighet. Yrkeskåren stöder sina medlemmars moraliska och etiska utveckling samt övervakar att sjukskötarens uppgift även i fortsättningen är den människonära hjälpande verksamheten.

Sjukskötarna ansvarar för välbefinnandet hos yrkeskårens medlemmar. Deras fackorganisation verkar aktivt för att säkerställa rättvisa sociala och ekonomiska arbetsförhållanden för medlemmarna.

Sjukskötarkåren ansvarar för sakkunskapen på sitt eget område. Sjukskötarna sörjer för att yrkes innehåll fördjupas, för att utbildningen utvecklas och för att utbildningens vetenskaplighet främjas. De ökade sakkunskapen hos sjukskötarkåren bör ta sig uttryck i ett bättre välbefinnande hos befolkningen.

De etiska riktlinjer för sjukskötare har godkänts av förbundsmötet den 28.9.1996.

FINLANDS SJUKSKÖTERSKEFÖRBUND RF.