Kliinisen hoitotyön erityispätevyys

Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön erityispätevyysnimikkeen haku- ja myöntämisjärjestelmän tavoitteena on tukea sairaanhoitajien uralla etenemismahdollisuuksia tunnustamalla heidän saavuttamansa erityisosaaminen potilastyössä kliinisen hoitotyön alueella.

Sairaanhoitajan uralla kehittyminen ja eteneminen on mahdollista myös pysymällä potilaan lähellä ja osallistumalla potilastyöhön.

Katso kliinisen hoitotyön erityispätevyyden hakukriteerit.


 

Miksi erityispätevyysjärjestelmä?

Erikoissairaanhoitajan tutkinnon lakkauttamisen jälkeen 1990-luvun alkupuolella sairaanhoitajat ovat syventäneet osaamistaan ja asiantuntijuuttaan erilaisten lisä- ja täydennyskoulutusten avulla, mutta niiden avulla hankittu lisäpätevyys ei välttämättä ole mahdollistanut uralla etenemistä tai osaamiseen ja työn vaativuuteen perustuvaa palkkausta. Työuralla eteneminen ja yksilölliseen osaamiseen perustuvat kannustinjär- jestelmät edellyttävät yhteistä näkemystä osaamisesta ja sen kehittämisestä. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Suomen sairaanhoitajaliitto ry on laatinut täydennys- koulutuksen laatuvaatimukset, sairaanhoitajan kliinisen urakehityksen suositukset3
ja verkkoportfolion (http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/ uraportti/verkkoportfolio/) urasuunnitteluun ja osaamisen osoittamiseen.