Opinnäyte: Äkisti heikentyvien potilaiden tunnistaminen

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:
Piia Pousi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen YAMK
Opinnäyte 2018: Valmistuvien sairaanhoitajien valmiudet kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistamiseen ja hoidon aloitukseen

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, millaiset valmiudet valmistuvilla sairaanhoitajilla on kriittisesti sairastuneen aikuispotilaan tunnistamiseen. Tavoitteena oli löytää hoidontarpeen arvion osa-alueita, joissa valmistuvilla sairaanhoitajilla on hyvät valmiudet tai mahdollisesti kehitettävää. Tuloksia voidaan käyttää muun muassa kehitettäessä sairaanhoitajakoulutusta.

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena tammi-helmikuussa 2018. Yhdentoista ammattikorkeakoulun keväällä 2018 valmistuville opiskelijoille annettiin mahdollisuus osallistua kyselytutkimukseen. Vastauksia saatiin yhteensä 98 (N = 98).

Vastauksista ilmenee, että yli puolet kokee itsearviointiin perustuen valmiutensa kriittisesti sairastuneen aikuispotilaan tunnistamiseen heikoiksi tai kohtalaisiksi ja 43 prosenttia on sitä mieltä, että valmiudet ovat hyvät tai erinomaiset. Eri vitaalielintoiminnoista, joilla arvioida potilaan tilaa, opiskelijat arvioimat osaamisensa happisaturaation ja verenpaineen osalta parhaimmiksi. Kukaan vastaajista ei koe, että oma osaaminen olisi näiden kohdalla heikkoa. Virtsaneritys taas koettiin eri vitaalielintoiminnoista heikoiten osatuksi.

Akuuttihoidossa suoritetun työssäoppimisen nähtiin olevan yhteydessä omaan osaamiseen positiivisesti. Kuitenkaan 40 prosenttia vastaajista ei ole ollut koulutuksensa aikana työssäoppimassa akuuttihoidossa. Myös iän 25 tai yli nähtiin olevan yhteydessä myönteisesti kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistamiseen.

Opiskelijat kokivat, että suurimmat myötävaikuttaneet tekijät omiin akuuttihoidonoppimistuloksiin ovat työssäoppiminen ja oma kiinnostus, kun taas vähiten he ovat hyötyneet simulaatio-opetuksesta. Koulusta saatua opetusta kriittisesti sairastuneen potilaan tunnistamiseen sekä hoitamiseen opiskelijat arvioivat riittämättömäksi.