Opinnäyte: Apulaisosastonhoitajan työssä vaadittava osaaminen

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:
Heidi Aaltonen
Turun ammattikorkeakoulu, YAMK
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, terveys ja hyvinvointi
Opinnäytetyö 2017: Apulaisosastonhoitajan työssä vaadittava osaaminen – Tyksin vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan sekä operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueiden hoitohenkilökunnan kuvaamana

Kehittämisprojektin tavoitteena oli muodostaa apulaisosastonhoitajan osaamisprofiili, jota voidaan käyttää apuna osaamisen ja johtamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, perehdytyksessä sekä osaamisen tunnistamisessa. Kehittämisprojektin tutkimus toteutettiin kolmella eri tutkimusmenetelmällä Delfoi-tekniikkaa soveltaen. Kolme tutkimusmenetelmää olivat teemahaastattelu (n=7), kyselytutkimus (n=93) sekä asiantuntijapaneeli (n=6).

Tutkimuksessa selvitettiin apulaisosastonhoitajan osaaminen Tyksin vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan sekä operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueiden osalta nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämisprojekti on itsenäinen projektinsa ja perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) strategisiin tavoitteisiin.

Apulaisosastonhoitajien pääosaamisalueiksi muodostuivat tutkimustulosten perusteella kliinisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä palveluprosessien osaaminen ja kehittäminen. Kliinisen osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen sisältyvät kliininen osaaminen, osaamisen johtaminen, henkilöstöjohtamisen osaaminen sekä työhyvinvoinnin johtamisosaaminen. Palveluprosessien osaamisen ja johtamisen pääosaamisalueeseen sisältyvät muutosjohtamisen osaaminen, päivittäisjohtamisen osaaminen, potilashoidon laatuosaaminen sekä tulevaisuusosaaminen.

Osaamisalueiden perusteella muodostettiin apulaisosastonhoitajan osaamisprofiili. Osaamisprofiilia voidaan hyödyntää apulaisosastonhoitajan työnkuvan selkiyttämisessä kaikissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä. Apulaisosastonhoitajan osaamisprofiilin käyttö mahdollistaa apulaisosastonhoitajan osaamisen kartoittamisen ja osaamisen kehittämisen arvioinnin.

Hoitotyön johtamisen kehittämisessä apulaisosastonhoitajan osaamisprofiilia voidaan hyödyntää työnjaon selkiyttämisen näkökulmasta suhteessa osastonhoitajan työhön. Osaamisprofiili antaa suuntaviivoja apulaisosastonhoitajan työssä vaadittavalle osaamiselle ja on näin hyödynnettävissä myös rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä. Osaamisprofiilin hyödyntämisellä päästään tähtäämään kohti yhteneväisiä käytäntöjä ja ylläpidetään osaamista organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.