Opinnäyte: Arkeen voimaa -ohjelman hyödyt pitkäaikaissairaille

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:

Sonja From
Turun ammattikorkeakoulu
sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto
terveyden edistämisen koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2017: Arkeen Voimaa-ryhmästä arkeen voimaa! -Arkeen Voimaa-ryhmään osallistuneen pitkäaikaissairaan aktivoituminen työhön, opiskelemaan tai muuhun mielekkääseen toimintaan

 

Terveydenhuoltojärjestelmään tarvitaan näyttöön perustuvia matalan kynnyksen hoitointerventioita. Yksi vaihtoehto on Stanfordin yliopistossa kehitetty kroonisten sairauksien ryhmämuotoinen itsehoitomalli eli Suomessa Arkeen Voimaa -ohjelma, jonka toiminta perustuu vertaisuuteen, minä-pystyvyyden vahvistamiseen sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen (Suomen Kuntaliitto 2016).

Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mikä aktivoi Arkeen Voimaa -ohjelmaan osallistuneen pitkäaikaissairaan työhön, opiskelemaan tai muuhun mielekkääseen toimintaan ja mitkä asiat edistivät tai haittasivat aktivoitumista. Se selvitti myös, mikä merkitys Arkeen Voimaa -ryhmällä oli aktivoitumiseen.

Aineisto (n=10) kerättiin Arkeen Voimaa -ryhmään osallistuneilta pitkäaikaissairailta teemahaastattelulla, ja analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tulosten mukaan aiemmin terveydentilansa ja mielialansa huonoksi ja itsensä työkyvyttömäksi kokeneet pitkäaikaissairaat tekivät Arkeen Voimaa -ryhmässä toimintasuunnitelman kautta pienin askelin muutoksia elämäänsä. Heidän mielialansa alkoi kohentua, ja he saivat voimaa aktivoitua vapaaehtoistyöhön, työhön tai opiskelemaan.

Tutkimukseni mukaan Arkeen Voimaa-ohjelmalla ja -ryhmällä oli merkittävä vaikutus pitkäaikaissairaan aktivoitumiseen, ja tulosten perusteella kehittämisprojektina luotua mallia Arkeen Voimaa -ohjelman merkityksestä pitkäaikaissairaan aktivoitumiseen voi käyttää suunniteltaessa pitkäaikaissairaan kuntoutusta.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.