Opinnäyte: MIUN MINDFULNESS – Tietoisuustaitoinen hoitaja

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:

Miiamaija Mäntylä
Karelia-ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajakoulutus
Opinnäytetyö 2018: MIUN MINDFULNESS – Tietoisuustaitoinen hoitaja – Opas hoito- ja hoiva-alan työntekijöille

Työskentely hoitoalalla edellyttää työntekijältä itsetuntemusta, läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja. Samoin se vaatii hyvinvointiin panostusta sekä halua ja kykyä kehittää omaa ammatillisuutta.

Mindfulness eli tietoisuustaidot tuovat huomion itsetuntemukseen ja vuorovaikutustaitoihin. Mindfulness – tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen – on mahdollisuus oppia elämään nykyhetkessä, havaitsemaan mielensä ja kehonsa tapahtumia: ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja toimintoja. Hoitotyöhön sovellettuna menetelmä edistää työntekijän itse- ja ihmistuntemusta, kohtaamista potilaan ja asiakkaan kanssa sekä työhyvinvointia.

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli terveyden sekä ammatillisen kehittymisen edistäminen hoitoalalla mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Tavoitteena oli tarjota mindfulnesstietoa ja -taitoa Siun soten eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoito- ja hoivahenkilöstölle. Opinnäytetyön toteutus oli toiminnallinen, ja sen tehtävänä oli luoda sähköisessä muodossa oleva opas tietoisuustaidoista Siun soten hoito- ja hoivatyöntekijöille. Työn toimeksiantajana oli Inspiral Coaching Oy, joka toimii Suomessa Mindfulness työssä -akatemian perustajana sekä mindfulness-ohjaajien ja mindfulness työssä -ohjaajien kouluttajatahona.

Opinnäytetyöni tuotoksena valmistui vuoden 2018 alussa Siun soten käyttöön Miun mindfulness – Tietoisuustaitoinen hoitaja -opas. Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää teoriatietoa tietoisuustaidoista, ja toinen osa on jaoteltu tarkastelemaan mindfulnessin hyötyjä itsetuntemuksen kehittämisessä, potilaan ja asiakkaan kohtaamisessa sekä yleisesti työelämässä. Oppaassa on 11 mindfulness-harjoitusta, jotka on sijoitettu oppaaseen siten, että ne paitsi tukevat teoriatietoa, johon ne linkittyvät, toimivat myös itsenäisinä harjoituksina. Opas tukee käyttäjänsä itsereflektiota harjoituksien ja kysymyksien avulla. Työn jatkokehitysmahdollisuutena korostuu mahdollisuus teemaa tukeviin koulutuksiin.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.