Opinnäyte: Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun sotessa

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:
Jaana Hirvonen
Sari Nykänen-Juvonen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan YAMK -tutkinto
Ikäosaaminen
Opinnäyte 2017: Muistihoitajat kehittämässä muistisairaan hoitoa Siun sotessa

 

 

Ikääntyvän väestön ja muistisairaiden määrän lisääntymisen myötä muistisairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus ovat ajankohtaisia kehittämiskohteita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vuoden 2017 alusta aloittaneen Siun soten alueen yli 65-vuotiaiden muistisairaiden hoidon kehittäminen.

Opinnäytetyö toteutettiin osallistavana tutkimuksellisena kehittämistoimintana. Kehittämisprosessissa keskeistä oli työelämälähtöisyys ja vuoden 2017 aloittavan Siun soten geriatrisen osaamiskeskuksen muistihoitajien osallistuminen tutkimukseen ja heidän kokemustiedon hyödyntäminen. Muistihoitajille järjestettiin kolme verkostopäivää, joissa ryhmätyömenetelmin hahmotettiin ja kehitettiin muistihoitajien työtä. Aineistoa kerättiin myös Webropol- verkkokyselyllä. Muistihoitajat nähtiin oman työnsä asiantuntijoina ja aktiivisina muutoksen liikkeellepanijoina. Kehittämisprosessiin osallistuivat Siun soten geriatrisen osaamiskeskuksen palvelupäällikkö, kehittämisjohtaja, kehittämisasiantuntija, I&O-hankkeen Pohjois-Karjalan muutosagentti ja Pohjois-Karjalan Muisti ry.

Opinnäytetyössä selvisi, että yhtenäisesti toteutetussa muistisairaan hoidossa Siun soten alueella on kehitettävää. Johtopäätöksinä tuloksista todettiin, että geriatrien ja muistihoitajien määrä oli riittämätön Siun soten ikärakenteeseen suhteutettuna. Osaamisen vahvistamista ja kuntoutusnäkökulman huomioimista voitaisiin parantaa kouluttamalla ja tehostamalla muistisairaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä ja päivittämistä. Kehittämiskohteiksi nousivat muistihoitajien verkoston kehittäminen sekä yhtenäiset ja selkeät käytännöt työssä, yhteiset kokoukset ja työhyvinvointi.

Opinnäytetyö antoi tiivistä tietoa muistisairaanhoitoa ohjaavista linjauksista ja niiden hyödyntämisestä muistihoitajan työssä sekä tuotti arvokasta tietoa muistisairaanhoidon nykytilasta, kehittämistarpeista ja henkilöstön koulutustarpeista. Tuotoksina kuvattiin muistihoitajan tehtävänkuva sekä prosessikuvaus muistisairaan hoidosta. Prosessikuvausta voidaan hyödyntää jatkokehittämisen pohjana Siun sotessa sekä muistihoitajien työn perehdytyksen välineenä.

Jatkokehittämisaiheiksi nousivat asiakasnäkökulman vahvistaminen sekä muistisairauksien ennaltaehkäisy ja kuntoutus. Muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemusten tutkiminen jatkossa on tärkeää. Palautteen kerääminen palveluja käyttäviltä asiakkailta, heidän läheisiltään ja palveluja tuottavilta tahoilta on lakiin perustuva tehtävä.

Kehittämisvaiheessa ollutta opinnäytetyötä esiteltiin marraskuussa 2016 Karelia ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden järjestämässä Muistiseminaarissa. Tuolloin opinnäytetyö, muistihoitajien työ ja tiivis yhteistyö Pohjois-Karjalan Muisti Ry kanssa saivat näkyvyyttä. Muistiliiton edustajilta saadussa positiivisessa palautteessa mainittiin vaikuttamisen mahdollisuus tämän opinnäytetyön keinoin sekä kiitettiin opinnäytetyön kehittämistapaa.

Opinnäytetyö valittiin Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2017 parhaaksi YAMK opinnäytetyöksi. Työ ajoittui Siun soten luomisvaiheeseen ja edesauttoi muistihoitajien verkottumista ja toiminnan alueellista organisoitumista uuden sote-organisaation syntyessä.  Työllä on valtakunnallista vaikuttavuutta. Maanlaajuista julkisuutta työ on saanut muun muassa Muistiliiton koulutustilaisuuksissa ja viestinnässä.