Opinnäyte: Osallistava kirjaaminen kotihoidossa

Sairaanhoitaja-lehti:
Hanna Kuusisto
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Vanhustyö
Opinnäyte 2018: Osallistava kirjaaminen Pöytyän kotihoidossa

Satakunnan ammattikorkeakoulun vanhustyön ylemmän koulutusohjelman opiskelija Hanna Kuusisto selvitti, millä tavalla kotihoidon asiakkaiden osallisuutta kirjaamisessa voitaisiin tukea. Tutkimusaineisto kerättiin kirjallisuuskatsauksella, henkilöstön työpajoilla sekä kuuden asiakkaan teemahaastattelulla.

Osallistavan kirjaamisen hallitsemiseksi hoitajan tulee tunnistaa osallistavaan kirjaamiseen vaikuttavat taustatekijät, joita ovat organisaation käytännöt, hoitajan omat toimintatavat ja vanhuksen ominaisuudet. Hoitaja voi kirjaamisen yhteydessä osallistaa asiakasta asettumalla tasavertaiseen asemaan ja kirjaamalla yhdessä asiakkaan kanssa. Osallisuus kirjaamisessa vaatii myös molemminpuolista tiedonjakamista. Asiakas on hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksen arvioinnissa aina ensisijainen tiedonantaja ja -saaja. Asiakkaan näkemysten kirjaaminen helpottaa myös jatkohoitoa.

Hoidon suunnittelun tueksi kehitettiin osallistava, minä-muotoon kirjoitettu asiakassuunnitelma, joka laaditaan omahoitajan koolle kutsumassa hoitopalaverissa. Hoitotyön toteutuksen osalta osallistava kirjaaminen mahdollistui jo käytössä olevan mobiilisovelluksen avulla. Hoitajat saivat koulutusta osallistavaan kirjaamiseen sekä työkalujen käyttöön ennen niiden käyttöönottoa.

Kotihoidossa osallistava päivittäiskirjaaminen oli verraten helppo toteuttaa mobiilisovelluksen avulla. Tulevaisuudessa osallistavaa kirjaamista voisi kehittää palvelukotien toimintaympäristössä.