Opinnäyte: Perhe osalliseksi syömishäiriön hoidossa

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:

Anna Konttinen ja Marika Montti
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitaja (YAMK), kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma
Opinnäyte 2018: Kokemuksia perheen osallisuudesta aikuisen syömishäiriöön sairastuneen psykiatrisessa hoidossa

Syömishäiriöt ovat usein nuoruudessa alkavia kokonaisvaltaisesti sairastuneen toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia, mutta niihin voi sairastua myös aikuisiällä. Perheen osallisuudesta aikuisen syömishäiriötä sairastavan psykiatrisessa hoidossa on vähäisesti aiempaa tutkimustietoa. Aiemmin aikuisen syömishäiriötä sairastavan kohdalla on tutkittu esimerkiksi erimuotoisia perheinterventioita sekä perheen taitopohjaista koulutusta läheisten tuen ja sairastuneen toipumisen näkökulmasta, ja niiden on havaittu hyödyttävän läheisiä ja myötävaikuttavan sairastuneen toipumiseen.

Opinnäytetyö tehtiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimeksiannosta kehittää aikuisen syömishäiriötä sairastavan osastohoitoa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia syömishäiriöön sairastuneella ja perheenjäsenellä on perheen osallisuudesta aikuisen syömishäiriöön sairastuneen psykiatrisessa hoidossa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta perheen osallisuutta aikuisen syömishäiriöön sairastuneen psykiatrisessa hoidossa voidaan kehittää. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää aikuista sairastunutta ja kahta perheenjäsentä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysilla.

Opinnäytetyössä tuotettu tieto vahvistaa ja täydentää aiempaa tutkimustietoa tarkastelemalla aihetta nimenomaan aikuisen syömishäiriöön sairastuneen hoidon näkökulmasta. Opinnäyte  selvittää sekä sairastuneen että perheenjäsenen kokemuksia.

Sairastuneen ja perheenjäsenen kokemukset perheen osallisuudesta hoidossa liittyivät perheen osallistumiseen, perheen osallistumisen haasteisiin, perheen ohjaamiseen, perheen jaksamisen tukemiseen ja perheen tukeen sairastuneelle. Perhe voi tukea aikuista syömishäiriöön sairastunutta monin eri tavoin hoidon aikana, ja tuella voi olla suuri merkitys sairastuneen toipumisen kannalta. Perheen osallisuus voi tukea eri tavoin myös perheenjäsenen jaksamista.

Työssä tuotettu tieto lisää ymmärrystä perheen osallisuuden merkityksestä syömishäiriöiden psykiatrisessa hoidossa ja tuo esiin kehittämiskohtia niin perheenjäsenen kuin sairastuneen näkökulmasta. Opinnäytetyössä tuotetun tiedon avulla voidaan kehittää perheen osallisuutta aikuisen syömishäiriöön sairastuneen psykiatrisessa avo- ja osastohoidossa. Jatkossa voisi kehittää ja testata yhtenäistä perheinterventiomallia, jonka vaikuttavuutta lisäksi arvioitaisiin sekä sairastuneen että perheenjäsenen näkökulmasta.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.