Opinnäyte: Vuorovastaavat tarvitsevat koulutusta suuronnettomuuksista

piabackstromPia Backström

Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää

YAMK-tutkinto, kriisi- ja erityistilannejohtaminen

Opinnäytetyö 2016: Jorvin sairaalan päivystyksessä vuorovastaavina toimivien hoitajien valmiusosaaminen suuronnettomuustilanteissa

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jorvin sairaalan päivystyksen vuorovastaavina toimivien henkilöiden osaaminen erityistilanteissa sekä niihin liittyvä koulutustarve. Opinnäytetyön ja sen pohjalta luodun koulutuksen tarve nousi esiin henkilökunnalta, joka koki saaneensa liian vähän perehdytystä ja harjoitusta valmiussuunnitelmaosaamiseen.

Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: kuinka hyvin vuorovastaavina toimivat sairaanhoitajat osaavat soveltaa valmiussuunnitelmaa erityistilanteen tullessa kohdalle, minkälainen koulutustarve suuronnettomuustilannejohtamiseen päivystyksen vuorovastaavina toimivilla sairaanhoitajilla on sekä onko pidemmällä päivystystyökokemuksella merkittävää merkitystä suuronnettomuustilannejohtamisosaamisen kannalta.

Vuorovastaavana toimivat sairaanhoitajat kohtaavat tällä hetkellä harvoin suuronnettomuustilanteita. Tulevaisuudessa on kuitenkin ennustettu suuronnettomuustilanteiden lisääntyvän eri riskitekijöistä ja luonnonkatastrofien lisääntymisistä johtuen. Suuronnettomuuden sattuessa vuorovastaavana oleva sairaanhoitaja vastaanottaa tiedon ja koordinoi sekä johtaa toimintaa omassa toimenkuvassaan. Vuorovastaavina toimivat sairaanhoitajat kokevat pelottavina uhkakuvina suuronnettomuustilannejohtamiseen liittyvät asiat, sillä heillä ei ole yhdenmukaista koulutusta asiaan.

Opinnäytetyön tulokset toivat ilmi henkilökunnan tarpeen koulutukselle. Vastauksissa oli paljon hajontaa eikä yhteneväistä osaamista vastauksista tullut ilmi. Vastaajat kokivat suuronnettomuustilanteet pelottaviksi ja siihen liittyvä epävarmuus loi ahdistusta. Opinnäytetyössä verrattiin myös annettuja vastauksia vastaajien päivystystyökokemukseen, joista kävi ilmi, ettei pitkä päivystystyökokemus automaattisesti antanut suuronnettomuustilanteisiin hallintavarmuutta. Suurin osa vastaajista toivoi monipuolista koulutusta aiheeseen sekä säännöllistä harjoittelua tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tulosten pohjalta henkilökunnalle luodaan koulutusta vuoden 2017 alusta lähtien.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.