Opinnäytetyö: Asiakasvastaavatoimintamalli paljon terveyspalveluita käyttäville

SAIRAANHOITAJA-LEHTI:
Sari Mäkelä (jalkaterapeutti, Sh, Th)
Turun ammattikorkeakoulu
Terveys ja hyvinvointi, Sosiaali- ja terveysalan kliininen asiantuntijuus YAMK
Opinnäytetyö 2017: Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat – Asiakasvastaava-toimintamallin kehittäminen 2017

Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat muodostavat lukumääräisesti pienen osan (n. 10 %) terveydenhuollon kaikista asiakkaista, mutta tämä asiakasryhmä kuormittaa suhteellisen paljon (n. 80 % kaikista käynneistä) koko terveydenhuollon palvelujärjestelmäämme sen kaikilla tasoilla. Tähän potilasryhmään valikoituvat ovat yleensä ikäihmisiä, ja he sairastavat useaa pitkäaikaista sairautta. Vuodesta 2008 lähtien moni suomalainen terveyskeskus on pyrkinyt kehittämään pitkäaikaissairaiden hoidon laatua parantamalla hoidon saatavuutta ja järkiperäistämällä terveyskeskusten vastaanottotoimintaan noudattaen Terveyshyötymallin (Chronic Care Model, CCM) suuntaviivoja. Tämän mallin pohjalta monissa terveyskeskuksissa kehitettiin lisäksi asiakasvastaavan (case manager) työtä siten, että kehitystyössä pystyttäisiin huomioimaan maamme terveydenhuollon palvelujärjestelmän omaleimaisuus.

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää asiakaskeskeistä palvelukokonaisuutta ja parantaa asiakkaan tarvitseman hoidon saatavuutta Rauman terveyskeskuksessa. Projektin tarkoituksena oli selvittää paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden asiakasprofiilia, kokeilla pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallista johdettua asiakasvastaavamallin sopivuutta Rauman terveyskeskuksen sairaanhoitajien vastaanottotoimintaan sekä selvittää sairaanhoitajien osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi kehittämisprojektissa testattiin Potku 2 -hankkeessa (2014) kehitetyn asiakkaan omahoitolomakkeen soveltuvuutta kyseisten asiakkaiden hoitosuunnitelmien laadinnassa.

Hankkeen soveltavan tutkimusosion aineistonkeruumenetelminä käytettiin lomakekyselyä ja haastattelua, jotka toteutettiin Rauman terveyskeskuksessa vuonna 2016.

Projektin soveltavan tutkimuksen osiossa selvisi, että Rauman terveyskeskuksen paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi iäkkäitä ja monisairaita. He kärsivät usein yksinäisyydestä sekä sosiaalisista ongelmista. Heitä voidaan luonnehtia niin sanotuiksi haasteellisiksi asiakkaiksi. Terveyskeskuksessa työskentelevät sairaanhoitajat kokivat tarvitsevansa hyviä vuorovaikutusvalmiuksia ja henkistä tukea työssään tämän haasteellisen asiaryhmän kanssa.

Asiakasvastaavatoimintamallin kokeilu antoi rohkaisevia tuloksia, joiden avulla kyetään kehittämään asiakaskeskeistä toimintaa. Testattua omahoitolomaketta voidaan pitää hyvänä apuvälineenä hoidon suunnittelun tukena.

Kehittämisprojektin tuotoksena luotiin uusi hoitomalli paljon terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden hoidon järjestämiseksi Rauman terveyskeskuksessa.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.