Sairaanhoitajan laajennetut työnkuvat maailmalla

Sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat ovat tällä hetkellä kuuma aihe myös kansainvälisillä areenoilla. Sairaanhoitajajärjestöjen Eurooppa-tason (EFN) ja globaalin tason (ICN) kokouksissa asiaa on käsitelty ahkerasti.

Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n työvoimafoorumilla 23.-25.9.2013 kartoitettiin sairaanhoitajan laajennettujen työnkuvien ”Advance Parctice” nykytilaa maailmalla.

Terminologian yhtenäistäminen

Eri maiden välillä on eroja määritelmissä ja termeissä. Kanadassa, Uudessa Seelannissa, Irlannissa, Australiassa ja Tanskassa Advanced Practice Nursing (APN) tarkoittaa edistyneempiä tiedon, taidon ja kokemuksen tasoja, jotka sairaanhoitajat tuo hoitosuhteeseen. Termiä ei käytetä muissa maissa esim. Islannissa. Tyypillisesti tällä tasolla toimivat hoitajat ovat suorittaneet jatko-opintoja ja voivat toimia joko hyvin kapealla erikoisalalla tai laajemmalla tehtävänkuvalla. Laajentuneiden työnkuvien pohjana on hoitosuhteessa hankittu korkea tiedon, taidon ja kokemuksen taso, jotta saavutetaan optimaaliset lopputulokset kriittisen analyysin, ongelmanratkaisun ja oikean päätöksenteon kautta. APN on sateenvarjotermi, joka pitää sisällään Clinical Nurse Specialist (CNS) ja Nurse Practitioner (NP) roolit. Eräät maat eivät käytä tätä terminologiaa tai ovat kehittäneet erilaiset viralliset kategoriat laajentuneisiin rooleihin; Japanissa on kolme kehittynyttä pätevyyttä – Certified Nurse Specialist, Certified Nurse and Certified Nurse Administrator. Suomessa ei ole vielä kehitetty virallisia APN kategorioita. Islannissa NP termiä ei käytetä eikä sellaisia vakansseja ole tarjolla vaikkakin useat hoitajat ovat saaneet ko. koulutuksen Yhdysvalloissa.

Clinical Nurse Specialist (CNS) ovat rekisteröityjä sairaanhoitajia, joilla on tyypillisesti maisteri- tai tohtoritutkinto sekä erikoisosaamista joltakin hoitotyön erikoisalalta. He tarjoavat ratkaisuja monimutkaisiin terveydenhuollon aiheisiin kaikilla tasoilla. He vastaavat hoitotyön ohjeiden ja suositusten kehittämisessä, edistävät tutkitun tiedon käyttöönottoa, tarjoavat asiantuntijatukea ja konsultointia ja johtavat järjestelmien muutoksia.
Nurse practitioners (NP) ovat rekisteröityjä sairaanhoitajia, joilla on lisäkoulutusta ja kokemusta joiden perusteella he pystyvät autonomisesti tekemään diagnoseja sekä tilaamaan ja tulkitsemaan diagnostisia testejä. Joissakin maissa he pystyvät määräämään lääkkeitä ja suorittamaan erityisiä menettelyjä oman ammattialansa rajoissa.

Osallistujamaissa toimii edelleen vain vähäinen määrä Nurse Practioner henkilöitä. Uudessa Seelannissa uusien Nurse Practionereiden määrä putosi juuri 19:sta 14:sta, nostaen kokonaisluvun juuri yli 100:n. Tämä on soveltamisalalla hyvin alhainen luku.

Laillistus / Säätely

Monissa maista säätelyn puute koetaan ongelmaksi. Esimerkkejä hyvästä säätelystä löytyy mm. Kanadasta, Irlannista ja Japanista. Kanadassa Nurse Practioner -nimike on suojattu ja vaatii erillisen toimiluvan kaikilla hallintoalueilla. Japani akreditoi kaikki kolme edistynyttä nimikettä liiton järjestämän tutkinnon/kuulustelun (examination) jälkeen. Pätevyys on re-sertifioitava viiden vuoden välein.

Islannissa on uusi laki koskien koulutusta ja sairaanhoitajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä asiantuntija lupien ja lisenssien saamista.  Laki sallii erityislisenssin kliinisille hoitotyön asiantuntijoille silloin kun hakijan erityiskoulutus vastaa hänen hakemaansa lisenssin erityisalaa.

Irlannissa Nurse Practioners regulaatio siirtyi Sairaanhoitajien ja kätilöiden ammatillisen kehittämisen kansalliselta neuvostolta (NCNM) sen lakkautuessa 2010 ja sen rooli siirtyi Irlannin sairaanhoitajien ja kätilöiden neuvostolle (NMBI) joka säätelee lain mukaan hoitotyötä ja kätilötoimea. Tämä organisaatio pitää rekisteriä kaikista sairaanhoitajista ja kätilöistä, joilla on lisenssi toimia Irlannissa. Se ylläpitää myös erityistä rekisteriä edistyneemmän tason APN hoitajista ja kätilöistä sekä erillisrekisteriä hoitajista, joilla on lääkkeenkirjoitusoikeus (syksyllä 2013 yli 600). NMBI:n tilaston mukaan Irlannissa on rekisteröity erityispätevyyksiä seuraavasti: 4 ANM, 112 ANP ja 532 NP rekisteröityä pätevyyttä. Clinical Nurse/Midwife Specialist vakansseja on Irlannissa suurin piirtein 2200.

Ruotsissa on viimeiset vuosikymmenet käyty keskustelua siitä miten APN pitäisi märitellä ja mikä sen funktio olisi.

Koulutus

Suurimmalla osalla hoitajista, jotka työskentelevät Clincal Nurse Specialist -nimikkeellä on vähintään bachelor tason tutkinto sekä jatkotutkinto omalta erityisalueeltaan. Nurse Practioners hoitajat omaavat vähintään maisteritutkinnon.

Ruotsissa ja Islannissa useat hoitajat ovat kouluttautuneet muissa maissa kuten Englannissa ja Amerikassa.

Uudessa Seelannissa on aloitettu uusi “kirurgisen assistentin” jatkokoulutusohjelma.
Japanissa, MHLW Team Medicine Promotion Committee julkaisi raportin sairaanhoitajien kouluttautumisesta tietyille erityisosaamissaloille. Näitä erityistehtäviä voivat suorittaa vain korkean kliinisen osaamisen omaavat hoitajat.  Tällä hetkellä on meneillään kaksi pilottiprojektia, toinen koulutukseen ja toinen käytännön toimintaan liittyen. Koulutusprojekti alkoi 2010 ja siinä oli mukana 7 oppilaitosta (11 kahden vuoden maisteritutkintoa) ja kaksi koulutusorganisaatiota (neljä kahdeksan kuukauden koulutusohjelmaa) vuodesta 2010.  Tammikuussa 2013: 87 sairaanhoitajaa päätti kahden vuoden maisteritutkinnon ja 35 kahdeksan kuukauden ohjelman. Käytännön työtä koskeva pilottiprojekti alkoi 2011 ja jatkuu tällä hetkellä n. 50 hoitoyksikössä. Nämä lisäkoulutetut hoitajat saavat esimerkiksi määrätä lääkkeitä ja tehdä tehtäviä, mitä lääkärit ovat aikaisemmin tehneet. Sairaanhoitajalla täytyy olla viiden vuoden työkokemus, jotta hän pääsee tähän koulutukseen. Lääkärit ja potilaat arvostavat tämän uuden koulutuksen saaneita hoitajia. ANP hoitajilla on noin 1/3 suurempi palkka kuin tavallisella sairaanhoitajalla. Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä näihin uusiin hoitajarooleihin.

Rooli

Maaliskuussa 2013 Australian sairaanhoitajien ja kätilöiden neuvosto (NMBA) julkaisi fact sheetin sairaanhoitajien laajennetuista työnkuvista. Julkaisu yksilöi APN hoitajien roolia ja suhdetta muihin terveydenhuollon ammattilaisiin.  Julkaisun mukaan APN hoitajat toimivat monenlaisissa rooleissa, pitäen sisällään kokonaisvaltaisen hoitotyön, järjestelmien tukemisen, koulutuksen, tutkimuksen, julkaisut ja ammatillisen johtamisen. APN hoitajain rooli voi olla laaja-alainen tai koskea hyvin kapeaa erikoisalaa.

Irlannissa ANP/AMP hoitajat toimivat esimerkiksi ensiavussa tai hoitavat kroonisia sairauksia. ANP/AMP hoitajan työnkuva on autonomisempi kuin kliinisen asiantuntijan työnkuva; kroonisten sairauksien asiakasvastaavat; lääkityksen ja ionisoivan säteilyn kirjoittaminen itsenäisesti, vaatii lisäkoulutuksen.

Clinical nurse specialists työskentelee yleisimmin sairaalassa, jolloin heidän rooliinsa sisältyy kouluttajan, kliininen asiantuntijan, konsultin, tutkijan, johtajan, muutosagentin tai innovaattorin tehtäviä. Heidän tulee tarjota sairaanhoitajille johtamista ja koulutusta, jotta korkealaatuinen hoito ja potilasturvallisuus toteutuvat. Heidän toimintansa tähtää laadun parantamiseen. Irlannissa kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtäviin liittyy hoidon arviointia, suunnittelua, toteuttamista; tutkimus ja auditointi; yhteistyö lääketieteen kollegoiden kanssa; ja koulutuksen konsultointi.

Kanadan sairaanhoitajaliitto on yhdessä keskeisten hoitotyön sidosryhmien kanssa kehittämässä kansallista visiota Clinial Nurse Specialisteille. Samalla he ovat käynnistämässä työtä CNS:n ydinkompetenssien kehittämiseksi ja rooli selkiyttämiseksi.

Irlannissa on ollut vuodesta 2007 alkaen tietyillä hoitajilla lupa määrätä lääkkeitä itsenäisesti. Lääkkeen määräämisestä päättää 2005 lain mukaan Irish Medicines Board (Miscellaneous Provisions). Tanskassa laki ei salli hoitajan itsenäisesti diagnosoida tai määrätä tutkimuksia tai lääkkeitä. Kanadassa muutos liittovaltion sääntöihin mahdollistaa NPn oikeuden määrätä rajoitetusti lääkkeitä ja lääkemarihuanaa.

Uudessa Seelannissa on kaksi lakiesitystä joiden mukaan sairaanhoitajan lääkkeen määräämisoikeus laajennetaan koskemaan myös terveydenhoitajia ja asiantuntija sairaanhoitajia (specialist nurse). The Health Workforce Australia toteuttaa kaksi kansallista projektia, joilla tuetaan sairaanhoitajien laajennettuja työnkuvia; hoitotyö teho-osastoilla –projekti ja laajennetut työnkuvat tähystyksessä -projekti. Laajasti ottaen molemmat projektit perustuvat enemmän tehtäväkeskeiseen näkemykseen hoitotyöstä kuin holistiseen malliin. Terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen käsittelyssä on useita aloitteita APN hoitajien roolin kehittämisestä ja hyödyntämisestä, mutta eri lainkäyttöalueilla ei toimita johdonmukaisesti.

Kanadan sairaanhoitajaliitto jatkaa Nurse Parctioner:ien puolesta puhumista kansallisella kampanjalla “Nurse Practitioners It’s about time”. Kampanjan tarkoituksena on valistaa kansalaisia siitä, että Nurse Practioners –hoitajat voivat helpottaa hoitoon pääsyä.
Tanskassa tutkitaan uusia tapoja tarjota terveydenhuoltopalveluita tehokkaasti. Meneillään on selvitys terveydenhuoltohenkilöstön rooleista ja vastuista. Tämä selvitys pitää sisällään sairaanhoitajien uusien laajennettujen tehtävänkuvien kehittämisen. Keskustelut jatkuvat ammattialasta, terveydenhuoltouudistuksesta, perusterveydenhuollon uudelleen järjestämisestä ja moniammatilliseen yhteistyöhön siirtymisestä.