Sairaanhoitajatutkinnot

Tutkinnot

Sairaanhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
210 op / 3,5 vuotta

Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Hoitotyön koulutusohjelma, diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

”Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävänä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen. Työssään sairaanhoitaja tulee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttä muuttuvissa olosuhteissa ja eri toimintaympäristöissä, kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja tuo hoitotyön asiantuntemuksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.”

Kätilö (AMK), Bachelor of Health Care
270 op / 4,5 vuotta

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

”Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Kätilö edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä siten, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun, tyydyttävään ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin. Kätilö auttaa ja tukee naisia, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja parantamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Kätilö on eri-ikäisten naisten ja koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kätilö toimii naisten tukena sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, naisten ja lasten oikeuksia sekä seksuaalisia oikeuksia. Edistämällä erityisesti tyttöjen ja naisten tasa-arvoa ja terveyttä kätilöt ovat luomassa kestävää pohjaa yhteiskunnan sosiaaliselle kehitykselle.”

Terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
240 op / 4 vuotta

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

”Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Keskeistä terveydenhoitajan alue- ja väestövastuisessa työssä on väestön osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tärkeää on terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Työtä suunnitellessaan, toteuttaessaan, arvioidessaan ja kehittäessään terveydenhoitaja ottaa huomioon terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten elinympäristöön, elin-olosuhteisiin ja hyvinvointiin. Terveydenhoitajan tehtäväalueeseen kuuluu osallistuminen terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön.”

Ensihoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
240 op / 4 vuotta

Ensihoidon koulutusohjelma

”Ensihoitaja on ensihoidon asiantuntija, jonka tehtävä arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tila, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja kohentaa tai lievittää hänen tilaansa. Ensihoitajan tehtävä on myös tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään erilaisissa akuuteissa tilanteissa elämän eri vaiheissa. Ensihoitajan vastuualueena on hoitotasoinen ensihoito ja sairaankuljetus.”

Lähteet:
Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Opetusministeriö 2006.