Sairaanhoitajien kokemuksia muutoksista

NooraPuseniusNoora Pusenius
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, hoitotiede
Terveystieteiden opettajakoulutus
Pro Gradu -tutkielma 2015: Sairaanhoitajien muutoksen kokeminen, muutososaaminen sekä muutosmyönteisyyttä edistävät tekijät.

Tutkimukseni tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia työmuutoksesta, muutososaamisesta, muutosmyönteisyydestä sekä sitä edistävistä tekijöistä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä työmuutoksen keskellä yliopistosairaalassa työskentelevää sairaanhoitajaa.
Sairaanhoitajat kuvasivat yhteistyötaitojaan toimiviksi ja vuorovaikutustaitojaan pääosin toimiviksi. Sairaanhoitajat halusivat toteuttaa työmuutoksia sekä asennoituivat niihin sekä työhönsä myönteisesti.
Persoonaan, työhön ja itsensä kehittämiseen liittyvät tekijät vaikuttivat sairaanhoitajien muutosmyönteiseen suhtautumiseen. Myönteisissä muutoskokemuksissa korostuivat halu itsensä kehittämiseen sekä yhteistyö-, ammatti- ja muutoskykyisyyden taidot. Organisaation johtajilta kaivattiin työmuutosten kokonaisvaltaista hallintaa, laadukkaampaa viestintää, kommunikointia ja tunteiden käsittelyn taitoja. Johtamisen hierarkisuuden purkamista pidettiin välttämättömänä.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta muutosmyönteisyyden lisääntyvän työmuutoksen myönteisiä kokemuksia vahvistamalla. Sairaanhoitajien yhteistyö-, ammatti- ja muutoskykyisyyden taidot tulisi asettaa etusijalle työmuutoksissa. Työn tulisi sisältää enemmän mahdollisuuksia kehittää itseään.
Vastuu itsensä ja työnsä kehittämisestä on organisaation johtajilla, lähiesimiehillä sekä jokaisella työntekijällä. Jatkossa tulisi tutkia työmuutokseen liittyviä tunteita ja niiden vaikutuksia työmuutokseen.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palsta esittelee opinnäytetöiden aiheita ja ajatuksia.