Logo

Verkkoportfolio

Verkkoportfolio on sähköinen tietopankki, joka ohjaa sinua tallentamaan osaamistasi ja auttaa sinua seuraamaan oman ammattiosaamisesi kehittymistä.

Portfolioon voit koota, tallennetaa ja päivittää omaa uraasi ja osaamistasi kuvaavaa tietoa työhistoriasta, koulutuksesta, kielitaidosta ja muusta osaamisesta. Verkkoportfoliosta voi ladata ja tulostaa ansioluettelon (CV) ja näyteportfolion. Portfolio antaa myös mahdollisuuden pyytää ja hyödyntää palautetta oman osaamisesi arvioinnissa. Sen avulla voit puntaroida omaa uraasi ja osoittaa osaamisesi työnhakutilanteissa ja palkkaneuvotteluissa.

Verkkoportfolio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pitkäjänteiseen, systemaattiseen oman työn seuraamiseen ja kehittämiseen, perusteiden pohtimiseen, itsearviointiin ja palautteen keräämiseen. Se sisältää myös opiskelu- ja työympäristön kuvausta, omaa oppimista ja työtä ohjaavia arvoja ja periaatteita sekä tulevaisuutta suuntaavia haasteita ja tavoitteita.

Jos haet Sairaanhoitajaliiton erityispätevyyttä, hakemus tehdään verkkoportfolion avulla. Avaa henkilökohtainen verkkoportfoliosi.

Verkkoportfolion kokoaminen

Portfolion pääpaino on persoonallisessa ja ammatillisessa kehittymisessä

Portfolion tarjoamat mahdollisuudet

Portfolion etusivulla olevan sisällysluettelon kautta on helppo siirtyä eri sisältöalueille. Portfoliota voi hyödyntää eri tavoin.

  • Henkilötiedot siirtyvät portfolioon suoraan jäsenrekisteristä. Portfolioon on mahdollista liittää oma kuva, täydentää henkilötietoja ja kirjoittaa vapaamuotoinen esittely itsestään.
  • Portfolioon kootaan, tallennetaan ja päivitetään omaa uraa ja osaamista kuvaavaa tietoa työhistoriasta, koulutuksesta, kielitaidosta ja muusta osaamisesta. Osaamisen kuvaamista voi täydentää tiedoilla luottamustehtävistä, julkaisuista ja esitelmistä, saaduista tunnustuksista ja apurahoista.
  • Oppimispäiväkirjaa jokainen voi hyödyntää omalla yksilöllisellä tavallaan sisällyttämällä siihen persoonallisen ja ammatillisen kehittymisen kuvauksia ja pohdintoja.
  • Itsearvioinnin lisäksi voi pyytää palautetta omasta ammatillisesta toiminnasta esimerkiksi esimieheltä tai kollegalta sähköisellä palautepyyntölomakkeella. Oman arvioinnin ja palautteiden antama tieto auttaa omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistamisessa sekä henkilökohtaisen ura- ja kehittymissuun-nitelman laadinnassa.
  • Verkkoportfolio on enemmän kuin ansioluettelo. Portfolio laaditaan ensisijaisesti omaa itseä varten, joten jokainen tallentaa siihen omalla tavallaan kaiken ammatillista toimintaa ja osaamisen kehittymistä koskevan materiaalin. Parhaimmillaan portfolio sisältääkin aitoja ja elämänläheisiä näytteitä uran monipuolisuudesta, yksilöllisestä osaamisesta ja työssä kehittymisestä sekä työyhteisön jäsenenä toimimisesta.
  • Osaaminen näkyväksi sekä erityisosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Portfolion tiedoista voi tulostaa ansioluettelon tai koostaa näyteportfolion, joka on oman osaamisen esite. Sen avulla kuvataan saavutuksia, osaamista ja ammatillista kasvua. Näyteportfoliossa analysoidaan osaamista kriittisesti ja tuodaan esille osaamisen parhaat näytteet. Ansioluettelon ja näyteportfolion voi lähettää sähköisesti tai tulostaa paperille. Erillisellä erityispätevyys-hakemuksella voi hakea sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön erityispätevyyttä.

Aloita urasi rakentaminen jo tänään!

Opiskelun ja työuran aikana koet ammatillisia elämyksiä ja tapaat ihmisiä, joista tulee sinulle esikuvia ja inspiraation lähteitä. Tallenna nämä kokemukset oppimispäiväkirjaasi. Voit seurata ajatustesi muuttumista ja osaamisesi kehittymistä. Verkkoportfolio kasvaa sinun oppimisesi myötä. Portfolion tiedot ovat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia.

Katso verkkoportfolioon liittyvät uutiset.