Jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa

Sairaanhoitajalla on valmistumisensa jälkeen erilaisia mahdollisuuksia täydentää osaamistaan ja edetä uralla. Suomen duaali-mallinen korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Kumpikin tarjoaa mahdollisuuden ylempään korkeakoulututkintoon.

Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan.

Ylempi ammattikorkeakoulu -tutkinto

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä korkeakoulututkintoja.

”…opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten…” (Asetus 423/2005, www.finlex.fi)

Opiskelijaksi voidaan valita henkilö,

  • joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon,
  • jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen (opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla osa ko. työkokemuksesta voi olla ennen korkeakoulututkinnon suorittamista).

Ylempi amk-tutkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä.

Tutkinto on luonteeltaan, tavoiltaan ja oppimisprosessina uudenlainen aikuiskoulutustutkinto, jonka keskeisen osan muodostaa ammatillinen opinnäytetyö. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja sidotaan työelämään.

Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden koulutuksen ulkopuolisen elämän ja ajankäytön haasteet. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa tutor-opettajansa ohjauksessa. Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottaa korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) 10 pykälän 2 momentin (426/2005) mukaan saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Hoitotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on  90 pistettä  ja kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät puolitoista vuotta.

Opiskelu yliopistossa

Sairaanhoitajatutkinnon jälkeen voi hakeutua yliopistoon terveystieteiden kandidaatin tai maisterin koulutukseen. Maisteritutkinnon jälkeen voi hakeutua suorittamaan jatkotutkintoina lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä. Yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti) laajuus on 180 opintopistettä ja sen suorittamisen tavoiteaika päätoimisesti opiskellen on kolme vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) laajuus on 120 opintopistettä, mikä vastaa kahden vuoden tai sitä vastaavien opintojen päätoimista opiskelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Siten ylempi korkeakoulututkinto (yhteensä 300 op) on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa. Sairaanhoitajatutkinnolla saat hyväksiluettua osan opinnoista. Hyväksiluettavien opintojen määrä vaihtelee aiempien opintojesi mukaan.

Hoitotieteessä voi suuntautua muun muassa opettajankoulutukseen, hoitotyön johtamiseen, preventiiviseen (ennaltaehkäisevään) hoitotieteeseen tai kliinisen hoitotieteen asiantuntijakoulutukseen. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittain.

Hoitotiedettä pääaineena opiskellut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Opettajaksi valmistunut työskentelee sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa hoitoalan opetus- ja koulutustehtävissä. Hoitotieteen opinnoissa on mahdollisuus pätevöityä muun muassa ylihoitajaksi, osastonhoitajaksi tai johtavaksi hoitajaksi.

Hoitotiedettä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos
Tampereen yliopisto, terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
Åbo Akademi (Vasa), vårdvetenskap