Äitien saama tuki lapsen kuoleman jälkeisessä raskaudessa ja elämässä uuden lapsen kanssa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata äitien (n=104) saamaa tukea lapsen kuoleman jälkeiseen raskauteen ja elämään uuden lapsen kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla äitien tukemista uudessa raskaudessa ja elämässä uuden lapsen kanssa voidaan kehittää kokonaisvaltaisemmaksi ja moniammatillisemmaksi.

Tutkimuspyyntö esitettiin internetin suljetussa keskusteluryhmässä, jossa lapsen kuoleman kokeneet ja uutta lasta odottavat tai uuden lapsen saaneet vanhemmat keskustelevat. Aineistoa kerättiin joulukuusta 2014 joulukuuhun 2016 sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Äidit saivat tukea lapsen kuoleman jälkeiseen raskauteen ja uuden lapsen kanssa elämiseen lähiverkostolta, vertaisilta ja moniammatilliselta verkostolta äitiyshuollosta, mielenterveys- ja perhetyöstä sekä kirkolta. Saatu tuki oli henkistä tukea, kuten keskustelemista, kannattelemista ja empaattista suhtautumista. Tuki sisälsi myös yksilöllistä raskauden seurantaa, käytännöllistä arjen apua sekä tiedollista tukea.

Lapsen kuoleman kokeneiden äitien tuentarpeesta tulee keskustella avoimesti terveydenhuollossa. Äideille tulee myös tarjota monipuolista tukea uudessa raskaudessa ja elämässä uuden lapsen kanssa.

Asiasanat: lapsen kuolema, tuki, tukiverkosto, uusi lapsi, uusi raskaus

Lotta Kunnari, TtM, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, lotta.kunnari@kolumbus.fi

Anna Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, anna.l.aho@uta.fi