Asiakasjäsenten kokemuksia erikoissairaanhoidon neuvoa-antavasta potilasryhmästä

TUTKIVA HOITOTYÖ –  TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena on kuvata erikoissairaanhoidon neuvoa-antavan potilasryhmän toimintaa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin haastattelemalla kahden eri neuvoa-antavan potilasryhmän kymmentä (n=10) asiakasjäsentä ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: Neuvoa-antavan potilasryhmän asiakasjäsenet kokivat ryhmän toimintamallin hyvänä ja tavoitteellisena sekä arvostivat jäsenyyttään ryhmässä. Ryhmän monipuolisuus koettiin vahvuutena, ja ryhmän näkökulma laajeni ryhmän ulkopuolelle jäsenten omien verkostojen avulla. Ryhmän käsittelemät aiheet olivat liittyneet sairaala-alueen kehittämiseen ja potilaan hoidon laadun parantamiseen. Asiakasjäsenet kuvasivat ristiriitaisia tunteita, jotka koskivat heidän omaa jäsenyyttään ryhmässä. Jäsenet kokivat tärkeänä ryhmän toiminnan vaikuttavuuden ja toivoivat ryhmän toiminnan tehostamista tulevaisuudessa.

Päätelmät: Neuvoa-antavalle potilasryhmälle tulee määritellä selkeät toiminnan tavoitteet ja antaa ryhmälle riittävä kokousaika. Lisäksi asiakasjäsenten mahdolliseen ammatilliseen taustaan terveysalalta on tärkeää kiinnittää huomiota. Ryhmät toivovat palautetta työskentelystään sekä näkyvyyttä sairaalaorganisaatiossa.

Asiasanat: asiakasjäsen, asiakaslähtöisyys, erikoissairaanhoito, neuvoa-antava potilasryhmä

Suvi Lindfors

TtM, vastaava hoitaja, Janakkalan kunta, suvi.lindfors@janakkala.fi

Katja Joronen

TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, katja.joronen@staff.uta.fi

Kaija Roine-Mentula

TtM, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, kaija.roine-mentula@pshp.fi

Riitta Koponen

TtM, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, riitta.koponen@pshp.fi

Anja Rantanen

TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, anja.rantanen@staff.uta.fi

 

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/