Eläkeoikeuden saavuttaneiden sairaanhoitajien kokemuksia työurien pidentämisestä

TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa kuvataan sairaanhoitajien kokemuksia työurien pidentämisestä. Kohderyhmänä olivat eläkeiän saavuttaneet mutta työuraansa jatkavat erikoissairaanhoidon sairaanhoitajat (n = 8). Aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Työurien pidentämisen taustalla oli sekä työhön että yksilöön liittyviä tekijöitä. Työhön liittyviä tekijöitä olivat hoitotyön sisältö ja luonne, työn organisointi, osaamisen ylläpitäminen ja työyhteisö. Työuran pidentämiseen myönteisesti vaikuttivat etenkin potilaiden hoitamisen palkitsevuus, oman työn hallinta ja positiivinen suhtautuminen työhön sekä vahva osaaminen. Yksilöön liittyviä tekijöitä olivat työn merkityksellisyys ja elämäntilanne. Myönteisesti työurien pidentämiseen yksilötasolla vaikuttivat etenkin työn mielekkyys itselle sekä työntekijän terveys ja jaksaminen. Johtopäätöksenä todetaan, että työnantajat voivat kannustaa sairaanhoitajia pidentämään työuriaan sekä kehittää hoitotyötä ja hoitotyön organisointia ikääntyneiden tarpeita ja odotuksia vastaaviksi. Ikääntyvien sairaanhoitajien osaamista tulisi hyödyntää ja uusien asioiden omaksumista tukea.

Merja Pirttimäki
TtM, asiantuntijahoitaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
merja.pirttimaki@ksshp.fi
Jaana Peltokoski
TtM, ylihoitaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
jaana.peltokoski@ksshp.fi
Tuula Kivinen
FT, Hoitotyön tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
tuula.kivinen@ksshp.fi