Ensihoitajien käsityksiä ensihoidon turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä

TUTKIVA HOITOTYÖ -TIIVISTELMÄ

Venesoja A, Windahl T, Hanninen S, Nurkka N. 2019. Ensihoitajien käsityksiä ensihoidon

turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä. Tutkiva Hoitotyö 17(3), 3–9.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ensihoitajien käsityksiä ensihoidon turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin syksyllä 2015 kirjoitelmina ensihoitajilta, jotka suorittivat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Saimaan ammattikorkeakoulussa. Kirjoitelmien (n=34) analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia.

Tulokset: Ensihoitajien käsitysten perusteella turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat yhteiskunnallinen toimintaympäristö, organisaation tuki ja ohjaus sekä ensihoitajan rooli työyhteisössä. Valtakunnallisella ohjauksella, organisaation johtamisella ja lähiesimiestyöllä on merkittävä rooli ensihoidon turvallisuuskulttuurin muodostumisessa.

Päätelmät: Esimiesten johdonmukaisilla toimintatavoilla ja suhtautumisella turvallisuuteen on vaikutusta ensihoidon turvallisuuskulttuuriin. Turvallisuuskulttuurin ja työhyvinvoinnin yhteys tulisi ottaa nykyistä kattavammin huomioon johtamisessa. Ensihoidon turvallisuuskulttuurin parantamiseksi tarvitaan suunnitelmallista turvallisuuskoulutusta sekä valtakunnallista ohjausta.

Lue lehti