Esikouluikäisten lasten käsityksiä suun terveydestä

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Lasten suun ja hampaiden terveys ei ole 2000-luvulla enää parantunut, vaan olemassa on merkkejä jopa sen huonontumisesta. Tutkimusta, joka toisi esiin lasten omia näkemyksiä aiheesta, on vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata esikouluikäisten lasten omia näkemyksiä suun terveydestä. Aineisto kerättiin kolmen päiväkodin esikouluikäisiltä lapsilta (n = 19) saduttamalla maalis−huhtikuussa 2014. Tutkimukseen osallistuneita lapsia pyydettiin kertomaan satu hampaista. Aineisto analysoitiin induktiivisella temaattisella analyysillä.

Lasten saduista kävi ilmi, että suun terveys merkitsee heille hampaiden omahoitoa suun terveydenhuollon tuella. Satujen perusteella lapset ovat itse aktiivisia toimijoita suun terveyden edistämisessä. Reikiä aiheuttavien hammaspeikkojen toimintaa pystyi estämään huolellisella hampaiden harjauksella. Lapset tasapainoilivat terveellisten ruokailutapojen ja mielitekojen välillä. Suun terveydenhuollon tuki oli tarpeen etenkin, jos lapsen hampaat reikiintyivät. Lisäksi maitohampaiden irtoaminen oli tärkeä isoksi kasvamisen tunnusmerkki. Suun terveys merkitsi esikouluikäisille lapsille hampaiden omahoitoa. Suun ennaltaehkäisevän terveydenhoidon tulisi kohdistua lapsille merkityksellisiin asioihin. Hammaspeikon rinnalle voitaisiin luoda todellisuuteen perustuvia mielikuvitushahmoja.

Marianne Takatalo

TtM, suuhygienisti

Salon kaupunki, suun terveydenhuolto

marianne.takatalo@salo.fi

Anna Axelin

TtT, dosentti, yliopistotutkija

Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

anmaax@utu.fi

Hannakaisa Niela-Vilén

TtT, tutkija

Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

hmniel@utu.fi