Henkilökunnan asennoituminen ja osaaminen päihtyneen potilaan hoitotyössä päivystyksessä

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata päivystyksessä työskentelevän henkilökunnan asenteita ja osaamista hoidettaessa päihtyneitä potilaita.

Aineisto ja menetelmät: Alkuperäistutkimuksia haettiin CINAHL, MEDLINE, Medic ja PubMed -tietokannoista sekä manuaalisesti vuosilta 2000–2015. Haut tuottivat 198 artikkelia, joista yhdeksän sisällytettiin aineistoon.

Tulokset: Henkilökunnan asenteet päihtyneitä potilaita kohtaan olivat neutraaleja tai suhteellisen positiivisia. Alkoholin käytöstä keskustelemiseen suhtauduttiin myönteisesti ja potilasta kohdeltiin kunnioittavasti. Esille tuli kuitenkin myös negatiivista suhtautumista, suvaitsemattomuutta ja leimaamista. Asenteisiin yhteydessä olivat potilaan ominaisuudet päivystyksen asiakkaana sekä koetut hoitotyön toteuttamisen esteet. Potilaan käyttäytymisen häiriöt ja heikentynyt yhteistyökyky aiheuttivat negatiivista suhtautumista potilaaseen. Päihtyneen potilaan hoidon osaaminen oli vaihtelevaa ja henkilökunta ei aina hyödyntänyt olemassa olevaa osaamistaan. Kiireinen toimintaympäristö toi haasteita hoidon toteutumiselle. Koulutuksella pystyttiin

vaikuttamaan sekä henkilökunnan asenteisiin että osaamiseen.

Päätelmät: Tulevaisuudessa on tärkeätä lisätä päivystyksen henkilökunnan tietoa päihtyneiden potilaiden hoitoon liittyvistä erityispiirteistä.

Asiasanat: kirjallisuuskatsaus, päihteiden käyttö, päihdehoitotyö, päivystyshoitotyö

Tiina Hakala

TtK, TtM, osastonhoitaja, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, Satakunnan sairaanhoitopiiri, tiina.hakala@satshp.fi

Marita Koivunen

TtT, dosentti, kehittämisylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, marita.koivunen@satshp.fi

Päivi Åstedt-Kurki

THT, professori, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, paivi.astedt-kurki@uta.fi

 

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/