Hiljaiseen raportointiin siirtymisen edellytykset erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla: hoitohenkilökunnan näkemyksiä

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hiljaiseen raportointiin siirtymisen edellytyksiä vuodeosastojen hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidon vuodeosastojen hoitotyötä ja potilaskohtaista raportointia. Tutkimusaineisto kerättiin neljän sairaanhoitopiirin vuodeosastojen hoitohenkilökunnalta (n = 67) sähköpostikyselynä avointen kysymysten avulla ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulosten perusteella hiljaiseen raportointiin siirtyminen edellyttää muutosvalmiuksia niin esimiehiltä kuin henkilöstöltä. Tarvitaan rakenteeltaan ja määrältään oikeita henkilöstöresursseja sekä muutoksen hallintaa, toiminnan organisoitumista uudelleen ja kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä. Toimintaa tukevan työympäristön eli tilojen ja työvälineiden avulla voidaan mahdollistaa hiljaiseen raportointiin siirtyminen. Tutkimus tuo tietoa siitä, mitä vuodeosastojen hoitohenkilökunnan mielestä hiljaiseen raportointiin siirtyminen edellyttää. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää raportointikäytäntöjä kehitettäessä.
Minna Laitila
TtT, YTM, ylihoitaja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
minna.laitila@epshp.fi
Päivi Leikkola
TtT, ylihoitaja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
paivi.leikkola@epshp.fi
Eija Immonen
THM, osastonhoitaja
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
eija.immonen@phsotey.fi
Anneli Pitkänen
TtT, dosentti, arviointiylihoitaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
anneli.pitkanen@pshp.fi