Hoitajien kokemuksia potilaiden heihin kohdistamasta väkivallasta oikeuspsykiatrisella osastolla

TUTKIVA HOITOTYÖ -TIIVISTELMÄ

Puntalo P, Paavilainen E, Aho AL, Palonen M, Kylmä J. 2019. Hoitajien kokemuksia potilaiden heihin kohdistamasta väkivallasta oikeuspsykiatrisella osastolla. Tutkiva Hoitotyö 17(3), 10–18.

 Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia potilaiden heihin kohdistamasta väkivallasta oikeuspsykiatrisilla osastoilla.

Aineisto ja menetelmät: Aineiston kerättiin Suomessa vuonna 2017. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla (n=21) ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Tulokset: Hoitajat kokivat fyysistä ja henkistä kuormitusta potilaiden väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi. Oikeuspsykiatrisella osastolla väkivalta oli merkittävästi esillä. Työyhteisö oli voimavara väkivaltatilanteiden käsittelyssä. Hoitajat saivat tukea organisaatiolta, mutta tukea kaivattiin lisää. Hoitajat suhtautuivat kohtaamaansa väkivaltaan ammatillisesti ja jatkoivat hoidollista vuorovaikutusta väkivaltaisten potilaiden kanssa. Hoitajien voimavaroja kului paljon potilaiden väkivaltaisen käytöksen hallitsemiseen. Väkivallalla oli haitallisia vaikutuksia hoitajien terveyteen ja työhyvinvointiin. Hoitajat kokivat, että väkivalta muutti heidän persoonaa.

Päätelmät: Psykiatrisessa hoitokulttuurissa hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa ei tule hyväksyä. Hoitajien työturvallisuuden kehittäminen vaatii toimia. Tässä tulisi ottaa huomioon hoitohenkilökunnan näkemykset.

Lue lehti