Hoitohenkilökunnan monikulttuurinen osaaminen − pilottitutkimus

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitohenkilökunnan monikulttuurista osaamista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Aineisto kerättiin e-kyselylomakkeella yliopistollisen sairaalan hoitohenkilökunnalta (n = 86). Tutkimuksen aineisto analysoitiin tilastollisilla tutkimusmenetelmillä.
Hoitohenkilökunnan kulttuurinen tietoisuus oli hyvää, mutta kolmannes tunsi ennakkoluuloja ulkomaalaistaustaisia potilaita kohtaan. Runsas kymmenesosa tunnisti rasismia ja vältteli ulkomaalaistaustaisia potilaita.
Ulkomaalaistaustaiset työtoverit ja ulkomailla asuminen olivat positiivisesti yhteydessä monikulttuuriseen tietoon ja monikulttuuriseen osaamiseen. Vastaajien tulkinkäyttötaidot olivat kohtalaiset, mutta perheenjäseniä ja lapsia käytettiin yleisesti tulkkeina. Tulkinkäyttötaito oli parempi niillä, jotka kohtasivat monikulttuurisia potilaita usein ja joilla oli pitkä työkokemus.
Mitä vähemmän hoitohenkilökunnalla oli ennakkoluuloja ja rasismia, sitä parempaa oli heidän tulkinkäyttötaitonsa, yhteistyönsä ja monikulttuurinen osaamisensa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monikulttuurisen hoitotyön kehittämisessä.

Riikka Mulder
TtM, hoitotyön lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila
riikka.mulder@laurea.fi

Meeri Koivula
TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
meeri.koivula@uta.fi

Marja Kaunonen
TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
marja.kaunonen@uta.fi