Hoitotyön esimiesten ja johtajien tehtävät opiskelijoiden harjoitteluprosessissa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tarkoituksena oli kuvata hoitotyön esimiesten ja johtajien tehtävät opiskelijoiden harjoitteluprosessissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa harjoitteluprosessiin osallistuvien työnjaon kehittämiseksi.

Aineisto kerättiin Delfoi-menetelmällä yliopistosairaalan osastonhoitajilta, ylihoitajilta ja johtavilta ylihoitajilta (n=27) lokakuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana. Tutkimuksessa kuvataan, millaisia tehtäviä hoitotyön esimiehillä ja johtajilla on, miten tärkeinä harjoitteluprosessiin liittyviä tehtäviä pidetään ja miten yksimielisiä tehtävien tärkeydestä ollaan. Aineisto analysoitiin sekä sisällönanalyysilla että kuvailevin tilastomenetelmin.

Hoitotyön esimiehet ja johtajat kuvasivat yhteensä 88 tehtävää, joita hoidetaan opiskelijoiden harjoitteluprosessin eri vaiheissa. He arvioivat tehtävänsä tärkeiksi. Ylihoitajat ja johtavat ylihoitajat olivat yksimielisempiä kuin osastonhoitajat heille kuuluvien tehtävien tärkeydestä.

Tehtävien yksityiskohtaisen kuvauksen avulla voidaan selkiyttää ja tehostaa harjoitteluprosessissa toimivien henkilöstöryhmien työnjakoa. Tämä on merkityksellistä, kun kehitetään toimivia harjoitteluprosesseja muuttuvissa organisaatioissa, joissa hoitotyön esimiesten ja johtajien rooli korostuu.

Asiasanat: Delfoi-menetelmä, hoitotyö, johtaminen, ohjattu harjoittelu, opiskelijaohjaus

Netta Pohjamies, TtM, kliininen opettaja, hoitotyö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia, netta.pohjamies@hus.fi

Toni Haapa, TtM, kliininen opettaja, hoitotyö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, toni.haapa@hus.fi

Marja Seilola, TtM, asiakkuuspäällikkö, Suomen Terveystalo Oy, marjaseilola@gmail.com

Riitta Meretoja, TtT, dosentti, tutkimus- ja tiedeylihoitaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto, riitta.meretoja@hus.fi