Hoitotyön johtajan johtamistyylit eettisten ongelmien ratkaisussa

TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön johtajien eettisten ongelmien ratkaisemisen yhteydessä esiintyviä johtamistyylejä kaupunginsairaalan
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Kohderyhmänä olivat sekä osaston- että apulaisosastonhoitajat (n = 275). Tutkimusaineisto
kerättiin sähköisesti e-lomakkeella syys- ja joulukuun välillä 2012. Vastausprosentti oli 40,7 (n = 112). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Kyselylomakkeessa oli taustamuuttujia ja hoitotyön johtajien johtamistyylejä eettisten ongelmien ratkaisussa mittaavat osat.
Hoitotyön johtajat sovelsivat primitiivistä, holhoavaa, modernia ja tunnustettua johtamistyyliä eettisten ongelmien ratkaisemiseen. Hoitotyön
johtajat käyttivät yleisimmin modernia johtamistyyliä. Holhoava johtamistyyli oli sitä vastoin vähiten käytössä. Taustamuuttujista vastaajan ikä ja terveydenhuolto-
organisaation taso olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä eri johtamistyyleihin.
Hoitotyön johtajan on tärkeä tunnistaa henkilökohtainen johtamistyyli ja arvot. Henkilökohtaisten arvojen ja johtamistyylin tunnistaminen edistävät
edelleen johtajan toimintaa eettisten ongelmien asianmukaisessa käsittelyssä terveydenhuollon moniulotteisessa toimintaympäristössä.

Mia Roos
TtM, sairaanhoitaja
roosmias@gmail.com
Anja Rantanen
TtT, yliopisto-opettaja
anja.rantanen@uta.fi
Vilma Zydziūnaite
TtT-opiskelija
vilmzydz@takas.lt
Tarja Suominen
THT, professori, PhD, Professor
tarja.suominen@uta.fi