Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa

TIIVISTELMÄ Näyttöön perustuvan toiminnan tavoitteena terveydenhuollossa on varmistaa potilaille paras mahdollinen hoito. Artikkelin tarkoituksena on kuvata hoitotyöntekijän roolia, osaamisen tavoitteita ja vastuita näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamisessa. Tässä artikkelissa hoitotyöntekijöillä tarkoitetaan lähimpänä organisaation perustehtävää, potilashoitoa, toimivia sairaanhoitajia. Artikkelin aineisto pohjautuu näyttöön perustuvaa toimintaa käsittelevään kansalliseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen vuosilta 1998–2014.
Hoitotyöntekijällä on keskeinen rooli näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamisessa sekä yhtenäisten käytäntöjen kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. Hoitotyöntekijällä tulee olla osaamista käyttää tiivistettyä tutkimustietoa (esim. hoitotyön suositukset) ja siitä johdettuja työyksikkökohtaisia toimintaohjeita potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa.
Hoitotyöntekijän roolin, vastuiden ja osaamisen tunnistaminen ja käyttöön ottaminen on tarpeen paitsi hoitotyön kehittämisen ja johtamisen myös hoitotyön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Teija Korhonen
TtT, tutkija
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
terveys ja hoitaminen
teija.korhonen@metropolia.fi

Arja Holopainen
TtT, tutkimusjohtaja
Hoitotyön Tutkimussäätiö
arja.holopainen@hotus.fi

Pirjo Kejonen
FT, hallintoylihoitaja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
pirjo.kejonen@ppshp.fi

Riitta Meretoja
TtT, dosentti, kehittämispäällikkö
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
riitta.meretoja@hus.fi

Elina Eriksson
THT, dosentti, johtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
terveys ja hoitaminen
elina.eriksson@metropolia.fi

Anne Korhonen
TtT, tutkija
Hoitotyön Tutkimussäätiö
anne.korhonen@hotus.fi