Käsihygienian merkitys ja sen toteutumisen esteet hoitotyön opiskelijoiden arvioimana

TUTKIVA HOITOTYÖ 1/2019 – TIIVISTELMÄ

Korhonen A, Vuori A, Lukkari A, Laitinen A, Perälä M, Koskela T & Pölkki T. 2019. Käsihygienian merkitys ja sen toteutumisen esteet hoitotyön opiskelijoiden arvioimana. Tutkiva Hoitotyö 17(1), 20–27.

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opiskelijoiden käsityksiä käsihygienian merkityksestä ja heidän arviotaan sen toteutumisen esteistä kliinisen harjoittelujakson aikana.

Aineisto ja menetelmät: Tutkittavat olivat perheen hoitotyön jaksolla opiskelevia kolmannen vuosikurssin opiskelijoita (n=146) kahdesta ammattikorkeakoulusta. Aineisto koottiin avoimilla kysymyksillä syksyn 2014 ja kevään 2016 välillä ja se analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka tuloksena muodostuneet luokat kvantifioitiin.

Tulokset: Opiskelijoiden mukaan käsihygienialla on merkitystä infektioiden torjunnan ja mikrobiologian (44% vastauksista) sekä henkilökunnan (25%), potilaiden ja väestön (23%) suojaamisen näkökulmasta. Tavallisimmat käsihygienian esteet (68%) liittyivät hoitohenkilökuntaan. Niitä olivat välinpitämättömyys ja huono asenne sekä tiedon puute ja osaamattomuus. Myös hoitoympäristöön liittyvät tekijät estivät käsihygienian toteuttamisen (28% vastauksista).

Päätelmät: Opiskelijat tunnistivat käsihygienian merkityksen infektioiden torjunnan näkökulmasta ja korostivat huolehtimista omasta turvallisuudestaan. Käsihygienian toteutumisen keskeisimpänä esteenä pidettiin henkilökunnan asenteita ja osaamisen puutteita.

Asiasanat: hoitotyön opiskelijat, kliininen harjoittelu, käsihygienian merkitys, käsihygienian esteet, sairaala