Keskussairaaloiden hoitotyön esimiesten kokemus työpaikkakulttuurista

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ 2/2019

Jäppinen K, Roos M, Slater P & Suominen T. 2019. Keskussairaaloiden hoitotyön esimiesten kokemus työpaikkakulttuurista. Tutkiva Hoitotyö 17(2), 3–13. 

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön esimiesten työpaikkakulttuuria keskussairaaloissa. Tavoitteena oli saada nykytilasta tietoa, joka mahdollistaa erilaisten tukitoimenpiteiden kohdentamisen.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä kahdeksan keskussairaalan hoitotyön esimiehiltä (N=209) Nursing Context Index (NCI) -mittarilla. Aineisto analysoitiin tilastollisesti.

Tulokset: Hoitotyön esimiehet kokivat työpaikkakulttuurinsa myönteisenä. Stressi koettiin vähäiseksi, työtyytyväisyys kohtalaiseksi ja työympäristö neutraaliksi. Kohtalaista stressiä koettiin työmäärästä. Tyytyväisyys palkkaan ja mahdollisuuksiin oli kohtalaista, mutta henkilökohtainen ja ammatillinen tyytyväisyys sekä tyytyväisyys koulutusmahdollisuuksiin olivat korkeita. Työtyytyväisyys oli korkeampaa nykyisessä työtehtävässään 10–20 vuotta työskennelleillä kuin alle 10 vuotta tai yli 20 vuotta työskennelleillä. Esimiesten lähtöaikeet organisaatiosta olivat vähäiset, ja hoitotyön johtaminen sekä lääkäri-hoitajayhteistyö koettiin myönteisiksi.

Päätelmät: Kokemus myönteisestä työpaikkakulttuurista tarjoaa perustan, johon tukeutuen esimiehet voivat varustautua kohtaamaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutokset. Sekä uudet esimiehet että samassa työtehtävässä pitkään työskennelleet esimiehet saattavat tarvita työtyytyväisyyttä kohentavia haasteita ja parempia koulutusmahdollisuuksia.

Asiasanat: hoitotyön johtaminen, stressi, työpaikkakulttuuri, työtyytyväisyys, työympäristö

LUE LEHTI