Kotihoidon työntekijöiden käsitykset hoivarobotiikan käytöstä ikääntyneen hoidossa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Lehto P, Rantanen T. 2018. Kotihoidon työntekijöiden käsitykset hoivarobotiikasta ikääntyneen hoidossa. Tutkiva Hoitotyö 16(2), 3–10.

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena on kuvata kotihoidon työntekijöiden käsityksiä ja kehitysideoita hoivarobotiikan käytöstä ikääntyneen hoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin haastattelemalla pienen eteläsuomalaisen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kotihoidon yksikön työntekijöiltä (n=40). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla.

Tulokset: Kotihoidon työntekijöiden käsitykset hoivarobotiikasta kohdistuivat robotiikkaan liittyviin pelkoihin, robotin hyötyihin kotihoidossa, robotin käyttöominaisuuksiin sekä robotin vuorovaikutuskykyyn. Kehitysideat hoivarobotiikan käyttöön ikääntyneen hoidossa liittyivät robotin ominaisuuteen monipuolisena muistuttajana, robotin mahdollisuuksiin kotihoidossa, robottiin turvana, tukena tai seurana ja robotin käytön eettisiin kysymyksiin.

Päätelmät: Tutkimus tuotti uutta tietoa kotihoidon työntekijöiden käsityksistä hoivarobotiikasta ja kehitysideoista robotiikan mahdollisuuksista ikääntyneen hoidossa. Kotihoidon työntekijöiden suhtautumiseen robotteihin vaikutti erityisesti robotin käyttöominaisuudet ja sen vuorovaikutuskyky. Tuloksia hyödynnetään jatkossa hoivarobotiikan käyttäjätutkimuksissa yhdessä ikääntyneiden ja hoitotyöntekijöiden kanssa arjen todellisissa tilanteissa.

Asiasanat: hoivarobotti, ikääntyvä ihminen, kotihoito, laadullinen tutkimus, robotiikka