Lääkehoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiä paperittomasta lääkehoidon toimintamallista

 TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Oulun yliopistollisen sairaalan kolmen vuodeosaston lääkehoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiä paperittoman lääkehoidon toimintamallin vaikutuksesta lääkehoitoon ja näkemysten muuttumista toimintamallin vakiinnuttua käytäntöön.

Paperiton lääkehoidon toimintamalli pilotoitiin keväällä 2015. Tutkimuksen aineisto kerättiin 16 Likertasteikollista ja kaksi avointa kysymystä sisältävällä sähköisellä kyselylomakkeella lääkehoitoon osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä (N=232). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla ja tilastollisin menetelmin.

Lääkehoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemykset kohdistuivat paperittoman lääkehoidon toimintamallin käyttöönottoon, lääkehoidon toteuttamisen muutokseen, lääkehoidon dokumentointiin ja sähköiseen lääkelistaan. Paperiton lääkehoidon toimintamalli paransi tutkimukseen osallistuneiden mukaan lääkitysturvallisuutta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden sitoutuminen paperittomaan lääkehoidon toimintamalliin paranee, kun käytettävät laitteet ja järjestelmät ovat helppokäyttöisiä, tehokkaita ja turvallisia. Kuitenkin lääkkeiden määräämisen käytänteitä, liikuteltavaa työasemaa ja lääkevalmisteiden tunnistamista on kehitettävä edelleen.

Asiasanat: dokumentointi, lääkitysturvallisuus, potilasturvallisuus, sisällönanalyysi, sähköinen lääkehoitojärjestelmä

Sami Sneck, TtT, Erva-lääkehoidon koordinaattori, Oulun yliopistollinen sairaala, OYS Erva, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sami.sneck@ppshp.fi

Anna-Mari Manninen, SH, Oulun yliopistollinen sairaala, varahenkilöstö Opta, mannisen.annamari@gmail.com

Riikka Mustonen, SH, Oulun yliopistollinen sairaala, osasto 3, mustosen.riikka@gmail.com

Paula Haapalainen, KM, THM, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, paula.haapalainen@diak.fi

Marja-Liisa Läksy, FT, THM, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja-liisa.laksy@diak.fi