Lääkkeetöntä kivunlievitystä edistävät ja estävät tekijät lasten sairaalahoidon aikana

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttöä lasten sairaalahoidon aikana hoitajien näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2014 kyselylomakkeilla yhden suomalaisen yliopistosairaalan kaikista lastentautien toimintayksiköistä (N = 7). Tutkimuksen aineisto muodostuu kyselylomakkeen avoimen kysymyksen vastauksista (n = 89), jotka analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulosten mukaan käytännöllinen hoitoympäristö, hoitajan hyvät valmiudet hoitaa kipua ja sopiva työmäärä mahdollistivat lääkkeettömien menetelmien käytön. Epäkäytännöllisessä hoitoympäristössä ja hektisessä hoitotyön arjessa menetelmiä ei kuitenkaan käytetty. Lääkkeettömien menetelmien käyttöä lisäsivät kivun hoitaminen yhteistyössä vanhempien kanssa, hoitotiimin toimiva yhteistyö ja organisaation yhtenäinen toimintakulttuuri, kun taas yhteistyön ongelmat ja yhtenäisen toimintakulttuurin puuttuminen hankaloittivat menetelmien hyödyntämistä. Riittävät valmiudet hoitaa kipua, toimiva moniammatillinen yhteistyö sekä lapsen ja vanhempien aktiivinen osallistuminen ovat lasten kivunhoitotyön kulmakiviä.

Minna Lahtinen
TtM, lastensairaanhoitaja, tutkimuskoordinaattori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
Tampereen yliopistollinen sairaala
minna.maa.lahtinen@pshp.fi
Anja Rantanen
TtT, dosentti, yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
anja.rantanen@staff.uta.fi
Tarja Heino-Tolonen
TtM, ylihoitaja
Tampereen yliopistollinen sairaala
tarja.heino-tolonen@pshp.fi
Katja Joronen
TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
katja.joronen@staff.uta.fi