MRSA-kantajien kokemuksia tartunnan saamisesta ja hoidosta

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisten metisilliiniresistentti staphylococcus aureus (MRSA) -kantajien kokemuksia tartunnan saamisesta ja hoidosta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluna kotona asuvilta MRSA-kantajilta (n=13) ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tartunnan saamista koskevat kokemukset sisälsivät tiedon saamisen aiheuttamat tunnekokemukset ja kokemukset saadun tiedon riittävyydestä. Tieto MRSA-tartunnasta aiheutti useimmille voimakkaita tunteita, kuten aggressiivisuutta, häpeää, turvattomuutta, pelkoa, mielialan laskua ja kokemuksen syyllistämisestä. Tavassa, jolla tietoa annettiin, koettiin puutteita. Tietoja myös annettiin viivästyneesti.

MRSA-kantajat kokivat hoidossaan vaihtelevia eristyskäytäntöjä, epäjohdonmukaista suojaintenkäyttöä, eristyksen aiheuttamia vaikutuksia, MRSA-kantajuudesta johtuvia muutoksia hoidossa ja henkilökunnan ammattitaidon vaihtelevuutta. MRSA-kantajat kokivat tarvitsevansa lisää tietoa MRSA:sta ja sen leviämiseen liittyvistä varotoimista. Hoitohenkilökunnalle on syytä opettaa MRSA-kantajien kohtaamista ja ajantasaista tietoa MRSA-kantajuudesta. Hoitokäytäntöjä on syytä yhtenäistää.

Asiasanat: hoito, infektio, MRSA, tartunta

 

Jaana Luokkakallio

TtM, kouluttaja, Sedu Aikuiskoulutus, jaana.luokkakallio@sedu.fi

Jari Kylmä

FT, dosentti, yliopistolehtori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, jari.kylma@uta.fi

Mervi Roos

TtM, tohtori-opiskelija, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, mervi.roos@uta.fi

Toni Haapa

TtM, tohtori-opiskelija, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, hoitotyön kliininen opettaja, HUS, haapa.toni.k@student.uta.fi

Tarja Suominen

THT, professori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hoitotiede, tarja.suominen@uta.fi

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/