Muistipotilaan haastattelu – haaste kliinikoille ja tutkijoille

TIIVISTELMÄ

Muistipotilaiden määrä tulee lisääntymaan terveydenhuollossa, mikä merkinnee hoitotyön ja hoitotieteellisen tutkimuksen aikaisempaa selvempää kohdentumista tähän potilasryhmään. Tässä tutkimuksessa tehtävänä oli tunnistaa muistipotilaiden haastattelujen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimus toteutettiin osana EU-rahoitteista RightTimePlaceCare -projektia, jossa haastateltiin muistipotilaita. Suomessa haastattelijoina toimineet yhdeksän hoitoalan ammattilaista kuvasivat vapaamuotoisesti haastattelujen onnistumiseen vaikuttaneita potilas- ja omaislahtoisia, hoito-organisaatio- ja henkilökuntalähtöisiä sekä haastattelijalähtöisiä tekijöitä.

Tulosten perusteella muistipotilaan haastatteleminen on vaativaa. Haastatteluissa onnistuminen edellyttää tietoa muistihäiriöistä, huolellista ennakkosuunnittelua ja riittävää haastatteluaikaa, luottamuksellista haastattelusuhdetta seka luotettavuuden jatkuvaa arviointia. Haastattelujen vaativuudesta johtuen muistipotilaat on jätetty usein tutkimusten ulkopuolelle. Tulevaisuuden hoitotyön ja hoitotieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi myös näillä potilailla on oikeus tulla kuulluiksi. Muistipotilaiden haastattelujen toteutus tuleekin sisallyttää alan ammattilaisten ja tutkijoiden koulutukseen.

Jaana Koskenniemi

TtM, erikoissairaanhoitaja, projektitutkija

jaana.koskenniemi@utu.fi

Minna Stolt

TtT, jalkaterapeutti (AMK),

yliopisto-opettaja

minna.stolt@utu.fi

Maija Hupli

THT, erikoissairaanhoitaja, lehtori

maija.hupli@utu.fi

Riitta Suhonen

TtT, sairaanhoitaja, FEANS, professori

riitta.suhonen@utu.fi

Helena Leino-Kilpi

THT, erikoissairaanhoitaja, FEANS, professori

helena.leino-kilpi@utu.fi