Näyttöön perustuva hoitotyö osastonhoitajien näkökulmasta

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamista ja hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämistä osastonhoitajien näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa näyttöön perustuvan toiminnan nykytilasta hoitotyössä kahdessa keskussairaalaorganisaatiossa. Aineisto kerättiin fokusryhmähaastatteluilla osastonhoitajilta (n = 7) syyskuussa 2012 ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Osastonhoitajat suhtautuivat näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja sen kehittämiseen myönteisesti. He ymmärsivät oman roolinsa merkittäväksi hoitotyön kehittämisessä, mutta näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamisen esteiksi kuvattiin hoitotyön kehittämisen vastuun pirstaleisuus, koulutuksen ja ajan puute sekä moniammatillisen yhteistyön puute. Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen oli vielä alkuvaiheessa, ja hoitotyön suosituksia tunnettiin vähän. Käypä hoito -suosituksia tunnettiin ja hyödynnettiin hoitotyössä.

Osastonhoitajien vastuu ja rooli tulee selkeyttää näyttöön perustuvassa toiminnassa. Näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi tarvitaan koulutusta ja organisaation sisäisiä tukitoimia.

Eija Kehus

sairaanhoitaja (ylempi AMK)

kehusei@gmail.com

Outi Törmänen

TtT, yliopettaja

outi.tormanen@lapinamk.fi