Nuorten osallisuuden toteutumisen tasot sote-peruspalveluissa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 15–17-vuotiaiden nuorten kokemuksia heidän osallisuutensa toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa. Aineisto hankittiin keväällä 2015 ryhmähaastatteluina (n = 27). Osallistujia oli 106. Nuoret tavoitettiin haastateltavaksi erään pohjoissavolaisen kaupungin yläkouluista, lukioista ja nuorisotaloilta. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Analyysin perusteella tunnistettiin neljä osallisuuden toteutumisen tasoa: kutsuva, mahdollistava, estävä ja poissulkeva. Kutakin osallisuuden tasoa määritti sille tyypillinen ilmapiiri, vuorovaikutus ja kokemus saadusta palvelusta. Nuorten kuvauksissa ilmapiiri vaihteli välittävästä kylmään, vuorovaikutus kannustavasta lannistavaan ja palvelukokemus merkityksellisestä uhkana koettuun. Nuorten osallisuutta voidaan vahvistaa luomalla vastaanottotilanteissa myönteinen ilmapiiri, mahdollistamalla nuorelle kokonaisvaltainen kuulluksi tulemisen kokemus ja varmistamalla tuen vastaavuus nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Tulokset ovat hyödynnettävissä sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, käytännössä ja johtamisessa vahvistettaessa osallisuuteen liittyvää osaamista ja arviointia peruspalveluissa.

Minna Rytkönen

TtT, post doc -tutkija, projektipäällikkö

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

Helsingin diakonissalaitos

minna.rytkonen@hdl.fi

Merita Kaunisto

TtK, TtM-opiskelija

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

meritak@student.uef.fi

Anna-Maija Pietilä

THT, professori

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos,

Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

anna-maija.pietila@uef.fi