Organisaatiomuutosten yhteys organisaatiokulttuurin eettisyyteen kahdessa aluesairaalassa

TUTKIVA HOITOTYÖ 1/2019 – TIIVISTELMÄ

Suurkari M, Järvinen P, Alanen S, Leino K, Lepistö S, Mattila E & Kaunonen M. 2019.

Organisaatiomuutosten yhteys organisaatiokulttuurin eettisyyteen kahdessa aluesairaalassa. Tutkiva Hoitotyö 17(1), 28–39.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata henkilökunnan kokemaa organisaatiokulttuurin eettisyyttä kahdessa aluesairaalassa sekä organisaatiomuutosten yhteyttä organisaatiokulttuurin eettisyyteen.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti Corporate Ethical Virtues (CEV) – mittarilla maaliskuussa 2017 yhden sairaanhoitopiirin alueelta kahden aluesairaalan

henkilökunnalta (n=72). Aineisto analysoitiin tilastollisilla menetelmillä.

Tulokset: Eettisimpänä koettiin sääntöjen selkeys ja heikoiten toteutui läpinäkyvyys. Kokemus organisaatiokulttuurin eettisyydestä oli vähäisempää niillä, jotka kokivat työsuhteensa epävarmaksi. Esimiesten eettistä esimerkkiä pidettiin parempana kuin ylimmän johdon esimerkkiä. Johdon ja esimiesten tuki ja sitoutuminen muutoksiin vaikuttivat positiivisesti vastaajien kokemukseen organisaatiokulttuurin eettisyydestä.

Päätelmät: Toiminnan läpinäkyvyys ja ylimmän johdon näyttämä esimerkki ovat henkilökunnalle tärkeitä. Esimiesten ja johdon avoin sitoutuminen muutoksiin lisää henkilökunnan kokemusta organisaatiokulttuurin eettisyydestä ja vaikuttaa positiivisesti henkilökunnan työhyvinvointiin.

Asiasanat: eettinen organisaatiokulttuuri, johtaminen, organisaatiomuutos, sairaala