Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien arviot sairaalan potilasturvallisuuskulttuurista

TUTKIVA HOITOTYÖ -TIIVISTELMÄ

Männikkö P, Roos M, Palojoki S, Arminen S, Suominen T. 2019. Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien arviot sairaalan potilasturvallisuuskulttuurista. Tutkiva Hoitotyö 17(3),20–33.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilasturvallisuuskulttuuria sairaalan osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien arvioimana.

Aineisto ja menetelmät: Kohderyhmänä oli yhden sairaanhoitopiirin sairaaloiden osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat (N=800). Aineisto (n=307) kerättiin TUKU-turvallisuuskulttuurimittarilla. Vastausprosentti oli 38. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset: Kaikkien potilasturvallisuuskulttuurin osa-alueiden arvioitiin olevan vahvoja tai kohtalaisia. Vastaajien oma turvallisuusmotivaatio oli vahvaa. Kohtalaiseksi arvioitiin esimiestuki turvalliselle toiminnalle, muutosten hallinta ja hallinnan tunne omassa työssä. Arviot potilasturvallisuuskulttuurista vaihtelivat iän, koulutuksen, työnimikkeen, työkokemuksen ja erikoisalan mukaan. Osastonhoitajat, yli 55-vuotiaat, yli 30 vuotta terveydenhuollossa työskennelleet ja yli 14 vuotta esimiehenä toimineet arvioivat useita potilasturvallisuuskulttuurin organisatorisia ulottuvuuksia positiivisemmin.

Päätelmät: Osastonhoitajilla ja apulaisosastonhoitajilla on vahva turvallisuusmotivaatio. He luottavat omien esimiestensä tukeen turvalliselle toiminnalle. Nämä tarjoavat hyvän lähtökohdan potilasturvallisuuskulttuurin kehittämistyölle.

Lue lehti