Painehaavojen ehkäisy erikoissairaanhoidossa

TIIVISTELMÄ

Tutkimus selvittää erikoissairaanhoidossa työskentelevän hoitohenkilökunnan painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvääosaamista ja koulutustarpeita. Aineisto kerättiin keväällä 2013 strukturoidulla kyselylomakkeella, joka sisälsi myös tietotestin. Kohderyhmä muodostui yhden keskussairaalan viidellä vuodeosastolla työskentelevästä hoitohenkilökunnasta (N = 160, n = 66). Aineisto analysoitiin kuvailevin tilastollisin menetelmin.

Hoitohenkilökunnalla oli vaihtelevasti kokemusta painehaavojen hoidosta. Painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä osaaminen oli kohtalaisen hyvällä tasolla. Kouluarvosanoilla 4−10 arvioituna kokonaiskeskiarvoksi muodostui 7,31. Tietotestin perusteella parhaiten hallittiin painehaavojen syntyyn vaikuttavat tekijät ja heikoimmin painehaavojen luokittelu. Koulutustarvetta ilmeni erityisesti painehaavaluokkien tunnistamisessa, painehaavariskien arvioinnissa sekä painehaavojen ehkäisyn apuvälineiden käytössä.

Potilaiden lyhyistä hoitojaksoista huolimatta erikoissairaanhoidossa tarvitaan painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää osaamista. Erityisesti tulee panostaa painehaavojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä systemaattisen koulutuksen suunnittelussa myös muissa vastaavissa hoitoympäristöissä.

Marita Koivunen

TtT, dosentti, kehittämisylihoitaja

marita.koivunen@satshp.fi

Eija Luotola

sairaanhoitaja (auktorisoitu

haavahoitaja), projektisuunnittelija

eija.luotola@satshp.fi

Päivi Hautaoja

THM, ylihoitaja

paivi.hautaoja@satshp.fi

Kirsi-Marja Laine

TtM, ylihoitaja

kirsi-marja.laine@satshp.fi

Paula Asikainen

TtT, dosentti, hallintoylihoitaja

paula.asikainen@satshp.fi