Perheen voimavarat ja tuen tarpeet lastenneuvolassa puolitoistavuotiaan lapsen laajoissa terveystarkastuksissa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tammekas T, Haaranen A, Pietilä A-M, Häggman-Laitila A. 2018. Perheen voimavarat ja tuen tarpeet lastenneuvolassa puolitoistavuotiaan lapsen laajoissa terveystarkastuksissa. Tutkiva Hoitotyö 16(2), 29−35.

Tutkimuksen tarkoitus: Tarkoituksena on kuvata potilasasiakirjojen perusteella 1,5-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa laajoja terveystarkastuksia.

Aineisto ja menetelmät: Aineistona olivat erään kaupungin lastenneuvoloiden sähköiset potilasasiakirjat (n=346), joista tiedot kerättiin strukturoitua lomaketta apuna käyttäen. Aineisto analysoitiin kuvailevan tilastotieteen menetelmin.

Tulokset: Lapsiperheiden (n=346) asiakirjoihin oli tehty kaikkiaan 2164 kirjausta, joista valtaosa oli yleisluontoisia huomioita tarkastuksen toteutuksesta. Noin puolella lapsiperheistä kirjattiin olevan positiivisia voimavaroja, tuen tarpeita puolestaan kolmanneksella. Vajaalla kymmenesosalla perheistä oli yli kolme mainintaa tuen tarpeesta. Voimavarojen kirjaukset liittyivät eniten perheen elinoloihin ja tukiverkostoihin ja niiden puutteet parisuhteeseen ja vanhempien yhteiseen aikaan. Eniten tuen tarpeita oli kirjattu lapsen sairauksista ja fyysisestä kehityksestä. Yhteenvetolomakkeita perheen voimavaroista ja tuen tarpeista oli aineistossa niukasti.

Päätelmät: Kirjaamisen rakenteen yhtenäistäminen helpottaa perheen voimavarojen ja tuen tarpeen tunnistamista sekä varhaisen tuen ja hoidon jatkuvuutta. Lisäksi on varmistettava henkilöstön riittävä resursointi ja kyky voimavaralähtöiseen työskentelyyn.

Asiasanat: asiakirjatutkimus, lapset, neuvolatyö, perheet, voimavarat