Rekisteritutkimus sairaanhoitajien työturvallisuutta vaarantavista väkivaltatilanteista päivystyspoliklinikalla

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien työturvallisuutta vaarantavia väkivaltatilanteita erään länsisuomalaisen yliopistosairaalan päivystyspoliklinikalla vuonna 2015.

Aineisto kerättiin kesällä 2016 sairaalassa toimivan turvallisuuspalveluyrityksen tehtävärekisteristä (n=1996). Aineisto rajattiin siten, että mukaan valikoitiin sairaanhoitajan työturvallisuutta vaarantaneet sanalliset ja fyysiset väkivaltatilanteet (n=487). Aineisto kuvailtiin prosentti- ja frekvenssijakaumilla sekä analysoitiin ristiintaulukoinnilla. Tilastollisena testinä oli Khiin neliö -testi.

Vuoden 2015 aikana rekisteröitiin yhteensä 304 sanallisen ja 183 fyysisen väkivallan tilannetta, joista valtaosassa tekijänä oli potilas. Väkivaltatilanteita tapahtui eniten yö- ja iltavuoroissa. Järjestyksenvalvoja rauhoitti keskustelemalla yli puolet sanallisenväkivallan tilanteista. Lähes puolessa väkivaltatilanteista tilanne johti siihen, että potilaan väkivaltainen toiminta pysäytettiinvoimankäytöllä.

Päivystyspoliklinikan sairaanhoitajien työturvallisuus vaarantuu päivittäisessä hoitotyössä potilaiden väkivaltaisuuden takia. Järjestyksenvalvojat ovat tärkeä ammattiryhmä päivystyspoliklinikoiden arjessa, sillä he hoitavat väkivaltatilanteita ja tukevat sairaanhoitajien työturvallisuutta.

Asiasanat: päivystyspoliklinikka, rekisteritutkimus, sairaanhoitaja, työturvallisuus, väkivalta

Riikka Huttunen, TtM, SH, sivutoiminen opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet (hoitotiede), Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen ammattikorkeakoulu, riikka.m.huttunen@outlook.com

Katja Joronen, TtT, dosentti, SH, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet (hoitotiede), katja.joronen@staff.uta.fi

Anja Rantanen, TtT, dosentti, SH, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet (hoitotiede), anja.rantanen@staff.uta.fi